Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Referat / Beretning

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 33 personer.
Fraværende bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2019:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:
Søen:
I år er søen igen blevet oprenset. Sivene er blevet fjernet så langt ud fra bredden, som gravemaskinens arm kunne nå. Der står stadig en del siv inde på midten, som man mener, at ænderne hygger sig i.
Selvsåede træer rundt søen må fældes.
Stien:
Kommunen er blevet gjort opmærksom på, at bøjlerne, der står og spærrer ved stierne, står for tæt. De, der kører på en cykel med en kasse foran til et par børn, kan ikke komme igennem spærringen. Politiet har kontrolleret.
Rågerne:
Lars Høgsted har kontakten til jægerne. Rågebestanden vil blive reguleret, som den er blevet i de andre år. Men mange af rågerne er væk midt på dagen. De er måske fløjet ud til Knivholt skoven.  
Rabatten:
Rabatterne langs vejene fungerer som parkeringsrabatter. Men vi skal tage hensyn til naboens rabat. Når det har regnet, kan der opstå dybe hjulspor i græsset.
Hvis en rabat bliver kørt op, kan man kontakte kommunen, og få dem til at udbedre skaderne. Hvis man selv vil gøre det, må man godt indhegne det nysåede område med en snor.
På mange af rabatterne er der plantet træer. Kommunen har indset, at det nok skulle have været langsomt voksende træer. Hvis man gerne vil have dem fældet, kan det godt lade sig gøre, men en hele vej skal være enige. Hvis der skal plantes nye træer, bliver det en langsomt voksende type.
I år er det meningen, at træerne skal stynes.
Nabohjælp:
I den seneste tid har der heldigvis ikke været noget indbrud. Hvis man vil holde sig orienteret, kan man hente App’en Nabohjælp.
Div.:
Hvis man ser en fortovsflise der er 3 cm højere end de andre, kan man kontakte kommunen med en App på nettet. Det samme gælder, hvis der er huller i fortovet eller vejen.
Flere grundejere er blevet kontaktet af kommunen, hvis deres hæk eller bevoksning går for langt ud over fortovet.
Når der kommer megen regn bliver risten ved bækken for enden af Sønderjyllands Alle tit stoppet. Derved løber vandet over fortovet og ud på vejen. Kommunen renser herefter risten, men det er meningen, at risten skal udskiftes.
Sønderjyllands Alle er meget ujævn og trænger til en ny asfaltbelægning. Der har været et spørgsmål, om kommunen bruger Roundup, men det benytter de ikke.
Hjemmesiden og Facebook opdateres efter behov. Der blev sendt en tak til revisoren.
Formanden sluttede med at sige: Vi har ingen myndighed, men kom med kommentarer.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt.

3. Regnskab:
Erik Olsson startede med at takke præsten for lån af kirkens lokaler.
Erik takkede også revisor Knud Andersen for den omhyggelige gennemgang af regnskabet
Det omdelte årsregnskab blev gennemgået
Der var 10,50 kr. i kontanter i kassen.
Overskuddet var på 47,91 kr.
Årsagen til overskuddet skyldes at Lars Hostrup, Home og Nybolig, hver har betalt 500 kr. for at reklamere på vores hjemmeside.
Med den formue vi har indtil nu, kan vi klare os uden indtægter de næste 13 år.
Hvis ikke der kommer større udgifter.
Spørgsmål til regnskabet: Der var ingen
Regnskabet blev godkendt

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Steenfeldt blev genvalgt
Niels Ove Winther blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Bodil Nielsen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Eventuelt:
Der var intet.

8. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

9. Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.
Arkivar Erik Christensen fra Bangsbo Museum holdt herefter et meget interessant foredrag om vores område og omegn, fra før det blev bebygget.

Til slut takkede Jørgen Steenfeldt, Erik Christensen for det flotte foredrag, og gav ham som tak en lille gave.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Tilmeldt i alt incl. bestyrelsen, 36 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2018:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:
Jørgen startede med at fortælle, at vi senere får besøg af Lars Hostrup, der vil fortælle om sikring af ens hus mod indbrud.
Vi har sammen med Tønderkvarteret været i dialog med kommunen vedrørende byggehøjden i det nye kvarter ved Toftegården. Herefter blev byggehøjden nedsat fra 8,5m til den ønskede højde på 5,5m.
Opsætningen af Nabohjælp skilte er afsluttet og hviler i sig selv.
Vi er blevet kontaktet af Nabohjælp. De tilbød at komme til vores møde for at fortælle om Nabohjælp. Det var måske et forslag til et indlæg til næste generalforsamling.
Meld ind hvis der ses noget mistænkeligt.
Kommunen har oprettet en udvidet App, hvor det er muligt at indmelde vejproblemer m.m.
For enden af Sankelmarksvej er der blevet anbragt nogle flere store sten, der skal forhindre, at f. eks knallerter kører uden om chikanerne ved søen. Vi håber, at det hjælper med til med at gøre hastigheden lavere.
Der har været fartkontrol i kvarteret. Både på Sønderjyllands Alle og på hjørnet af Sankelmarksvej og Toftegårdsvej.
Skoven på hjørnet af Hørkærstien og Peter Willemoesvej er blevet udtyndet. Senere er det meste lavet til flis.
Mange kloakdæksler i vejen ligger for dybt, og skal hæves.
Prioriteringen af snerydningen i vores kvarter kan ses på hjemmesiden, hvor der er vist en adgang til kommunens snerydnings prioritering.
De store træer langs Sønderjyllands Alle kan blive stynet, men der er også mulighed for at få dem fjernet. Det er også muligt af få plantet nye træer, der ikke bliver så høje.
Hvis træerne fældes skal fliserne omlægges.
Men før det kan foretages, skal hele vejens beboere være enige.
Søen blev sidste år oprenset af en maskine, der kørte rundt og fjernede siv så langt dens arm kunne nå. Hvert 5. år er vi blevet lovet en stor oprensning, som indebærer at sivene ude i midten af søen også fjernes. Så vi håber, at det vil ske i år.
En vigtig ting er, at der skal tages hensyn til de frøer, der yngler i søen.
Der har været spørgsmål om det var tilladt at parkere på områdets græsrabatter.
Ifølge Deklaration nr. 1, § 3, stk. er græsarealerne udlagt som parkeringsrabatter.
Kommunen har fortalt, at de hver anden måned kører rundt og gennemser rabatterne.
Hvis man har problemer med rabatterne, kan man måske med fordel benytte kommunens nye App. Nogle har selv renoveret deres rabatter, og har efter græssåning indhegnet arealet midlertidigt. Ifølge kommunen er det ikke tilladt, men de håndhæver det ikke.
Det henstilles til grundejerne, at de fjerner bevoksningen fra de træer og buske der vokser ud over fortovet.
Der blev spurgt, om nogle af de tilstedeværende havde noget imod, at der blev taget nogle billeder, som evt. kunne benyttes til visning på hjemmesiden.
Der var ingen, der protesterede.  

Spørgsmål:
Hvad med træerne langs med hele Hørkærstiens østlige side? Træerne er ved at være store, og der trænges til en oprydning.
Der blev svaret, at det jo er uden for vores område, men vi vil nævne det over for kommunen.
Græskanterne langs Hørkærstien er flere steder gået ud. Der er måske benyttet Roundop.
Der blev svaret, at det stadigt var lovligt at benytte Roundup.
Der var også utilfredshed med ukrudt på fortovets sydside af Mysundevej ved kollegiet. Det samme var tilfældet med en grundejer på nordsiden af vejen.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Han fortalte bl.a. at renteindtægten i år var på 2,62 kr.
Ejendomsmæglerne Nybolig og Home havde hver indbetalt 500 kr.
I år vil Lars Hostrup også bidrage med 500 kr.
Udgifter: Bestyrelsesmøder m.m.
Gebyrer for Mastercard. Der betales gebyr, fordi det benyttes af en forening.
Gebyr når det benyttes til betaling.
Spørgsmål?
Ingen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   Næstformand: Lars Høgsted
   Kasserer:  Erik Olsson
   Bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen
Alle blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen
Blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen.
Bodil Nielsen.
Begge blev genvalgt

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen, sti, rabatter, træer og trafik:
En del af det ovenstående blev omtalt under årsberetningen.
Vi håber, at søen får den store oprensning i år, så sivene i midten af søen fjernes, og samtidig får fjernet det affald, der er kastet i vandet.
Der blev kraftigt udmeldt, at hundeejerne skal fjerne hundenes efterladenskaber, da området bliver meget benyttet.
Da beboerne på Sønderjyllands Alle alle skal være enige om at få træerne fjernet, er det måske en ide at få oprettet en gruppe, der kan indsamle underskrifter.

Der var følgende spørgsmål:
Hvad gør man, når nogle vejarmaturer er gået ud.
Det var måske en ide at benytte sig af kommunens App, og på den måde gøre opmærksom på, at de ikke lyser.
Der blev spurgt, om det er muligt at få farten på Toftegårdsvej nedsat. Måske ved hjælp af chikaner. Årsagen til den store trafik skyldes måske at den planlagte omfartsvej fra Hjørringvej, gennem området mellem vores kvarter og Tønderkvarteret og videre sydpå er blevet skrinlagt. Trafikken bliver jo ikke mindre, efter at Toftegårdskvarteret er ved at blive bebygget. Chikaner vil nok ikke blive etableret, da Toftegårdsvej er en udrykningsvej for bl.a. ambulancer.
Vi vil undersøge, om det er muligt at få en fartdæmpning etableret.

9. Råger i området:
Lars fortalte, at vi nu også har fået tilladelse til at regulere de voksne råger. Tilladelsen løber til den 15. marts. Der er også givet tilladelse til at benytte jagtgevær, hvor det normalt kun foregår med salonriffel. Det skulle så være nemmere at få ram på dem.
Man kan også selv gøre noget aktivt ved at gå en tur i skoven, og skræmme dem ved at larme. F.eks. med hundepropper, grydelåg, Plastikposer m.m.
Vi søger selvfølgeligt også om tilladelse til at regulere ungerne i år, men der åbnes først for ansøgninger en måned før reguleringsperioden åbner.

10. Eventuelt.
Der var intet.

11. Indkomne forslag.
Der var ingen.

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

Herefter kom el-installatør Lars Hostrup, og holdt et fantastisk godt indlæg om sikring af ens hus mod tyveri både med og uden alarmer.

==========================================================================


 
 
 
 


GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 31 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2017:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:

På sidste generalforsamling var der klager over Toftegårdsvejens dårlige stand.
Kort tid efter fik vejen en ny asfaltbelægning. Det skete dog inden, vi nåede at klage.

Efter at Toftegården er blevet solgt, er det planlagt, at jorden skal udstykkes, byggemodnes og derefter bebyggelse på de enkelte grunde. Der blev nævnt en max. højde på 8,5m.
Med denne højde vil det være muligt at se ned i de haver i vores kvarter, der vender mod udstykningen. Derfor var der et par personer, der ville føle sig generet, der indkaldte til et møde i Metodistkirken. Tønderkvarteret havde samme problem og var derfor også inviteret. Der var enighed om at udfærdige en indsigelse til kommunen over byggehøjden.
Herefter valgte kommunen at nedsætte byggehøjden til den, der er gældende i begge boligområder.

Der var et ønske fra vores grundejere om at få opsat ”NABOHJÆLP” ved hver adgangsvej til vores kvarter. I alt 8 stk. skilte, der blev opsat af den nabohjælpgruppe, der var blevet oprettet. Prisen blev i alt på 2.928,00 kr.

Der har været kontakt til Hanne Lauritsen ved ”Center for park og vej”. Det vil blive nævnt under et senere punkt.

Der køres stadigvæk alt for stærkt på knallert ned ad Sankelmarksvej mod søen.
Der har været kontakt til kommunen, der vil opsætte en spærring på hver side af bommene.

Snerydningen i vores kvarter har samme prioritet som i de andre boligområder i byen.
Dog har stier højere prioritering.
På vores hjemmeside er der under punktet ”Området” indsat et kort, der viser alle vejenes snerydningsprioritering i kommunen.

Rågegruppen arbejder videre med rågeproblemet. En af de store forhindringer er, at det er en privat skov.

Hjemmesiden bliver opdateret efter behov.

Den interne Facebook gruppe ”Sønderjyllandskvarteret” bliver også flittigt benyttet af områdets beboere.

Mange af vores fortove og kloakdæksler ligger efterhånden både vind og skæv.
Hvis man opdager sådan noget, kan man kontakte kommunen og fortælle, hvor det er galt. I nogle tilfælde vil det måske være lettere at sende et billede af problemet. Der må ikke være en højdeforskel på mere end 3 cm.
Foruden fortov skal man også se efter sin hæk. Den må ikke vokse ud over fortovet.

Formanden takkede for fremmødet, og nævnte, at der var lagt reklamer fra en af vores reklame sponsorer Nybolig på bordene.

Der var følgende spørgsmål til årsberetningen:
a. Hvis en fejl på fortovet var meldt ind til kommunen, hvem hæfter, så hvis nogen falder?
Hvis man har en forsikring, er det vel den der er gældende.

b. Hvis man ikke selv får hækken klippet, hvad så?
Hvis man ikke selv kan klippe den, vil kommunen gøre det mod betaling.

3. Regnskab.
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Han fortalte bl. a. at renteindtægten i år var på 8,68 kr.
Udgifterne i 1996 var 2.946,00 kr. I år bliver det til 1.399,30 + skilte.
Annoncerne på hjemmesiden fra Home og Nybolig giver en indtægt på 1.000,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Spørgsmål til regnskabet:
Der blev spurgt, hvorfor der blev benyttet Master Card til betalingerne?
Erik vil undersøge, om det er en ide at skifte kort.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Steenfeldt blev genvalgt
Niels Ove Winther blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Bodil Nielsen blev nyvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen, sti og trafik:
Erik fortalte, at han flere gange har haft kontakt til Hanne Lauritsen fra ”Center for park og vej”. Det er Hanne, der tidligere har sørget for oprensningen af søen.
Løvfrøen, der holder til i søen, må ikke forstyrres alt for meget. Derfor blev der sidste år kun foretaget en skånsom oprensning, der blev foretaget med en gravko, der kørte rundt søen, og oprensede kun, så langt dens arm kunne nå. Samtidig blev hybenhækken langs søen fjernet. En grundig oprensning af søen må kun foretages hver 5. år, så vi forventer at det sker i år. Erik har dog ikke hørt nyt fra Hanne endnu.
Jørgen har haft besøg af en person fra kommunen. De har været rundt for at se på spærringerne ved cykelstien for enden af Sankelmarksvej. Vi forventer, at der vil blive foretaget en afspærring på hver side af bommene. Der er ikke længere lås på bommene, blev der fortalt.

Spørgsmål:
Da der er set flere børn, der har bevæget sig ud på den isbelagte sø, blev der spurgt om advarselsskilte ved søen.
Der blev svaret, at det tidligere var prøvet, men skiltene blev hurtigt stjålet.
Hvad med ansvar og erstatninger, hvis nogen faldt gennem isen?
Der blev svaret, at søen ligger uden for vores område, og vi derfor ingen ansvar har.
Hvor dyb er søen?
Der blev svaret, at der har været et dybt område i kanten af søen, men det er blevet fyldt op. Man har før set en nabo til søen gå rundt i vaders og fjerne siv.

9. Nabohjælp:
Lars fortalte om en App, som man f.eks. kan downloade til sin telefon. Hvis der sker mistænkelige ting indenfor et område, man selv har bestemt, vil man få besked med det samme. Det samme kan jo også oplyses på vores Facebook gruppe ”Sønderjyllandskvarteret”, men med App’en får man besked med det samme.

10. Rågegruppen:
I øjeblikket larmer rågerne gevaldigt. Man har forsøgt at få kontakt til Fru Vester, der er ejer af skoven. Man vil nu forsøge at komme i kontakt med hendes søn. Vi kan jo ikke foretage noget inde i skoven uden tilladelse. Flere har dog bevæget sig ind i skoven for at stresse fuglene. Det kan gøres med en laserstråle, der blænder dem eller larme med et eller andet. Herefter ser man at fuglene letter, og flyver rundt i en stor flok som ”sortsol”.
Nogle er også bange for, at rågerne vil slå sig ned i træerne ved Toftegårdsvej.
Der var forslag om at skrive en massiv klage fra de omliggende områder til kommunen.
I øjeblikket er rågerne i gang med at bygge reder.

11. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

12. Eventuelt:
Der blev spurgt om det var lovligt at erstatte et levende hegn med et plankeværk, f.eks. i baghaven.
Der blev svaret, at der i vores område skal være levende hegn på alle sider af grunden.
Hvis der er problemer kan man evt. kontakte hegnssynet.
På vores hjemmeside ”soenderjyllandskvarteret.dk” kan man under ”Vedtægter” og Deklaration nr. 1, § 2, punkt 6, læse deklarationen.
Der var spørgsmål om hjertestarter i området.
Vi har førhen undersøgt muligheden for anbringelse af en hjertestarter ved Metodistkirke.
Etableringen af starteren kostede dengang 18.000,00 kr.
Nu findes en del startere i området, og hjemmeplejen kører også hver rundt med en.

Erik havde inden starten af mødet omdelt en seddel, hvorpå der var et spørgsmål om foreningens renteintægter. Den der kom nærmest det rigtige tal, havde vundet en kasse chokolade.
Vinderen blev Bente Ankerstjerne  

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 39 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2017:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Nabo hjælp
På grund af det store antal af indbrud i vores område, havde Peter Tanbæk Nielsen indkaldt til møde på Privatskolen. Hans ide var at opsætte skilte ved hver vej ind i kvarteret. Hvis der skal være et ”NABOHJÆLP” skilt ved hver indgang, både for gående og kørende, bliver det til ialt 12 stk.
Bestyrelsen blev enige om at afsætte 5000,00 kr. til indkøb af skilte.
Peter står for indkøb og opsætning.

Søen
Vi har kontaktet kommunen for at få søen oprenset, den er snart ved at gro til af siv. Bevoksningen omkring skal også holdes nede.
Da der nu er opsat en lille bro med bord og bænke, hvor man kan nyde udsigten over søen og fuglene, er det kedeligt at se, alt det affald der ligger og flyder.

Hjemmesiden er også aktiv, og bliver opdateret efter behov.

Martin stopper i bestyrelsen, derfor var der en tak til Martin for hans bestyrelsesarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 17,54 kr.
I år 2001 var renten på 1.160,00 kr.
Annoncerne på hjemmesiden fra Home og Nybolig giver en indtægt på 1.000,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Beløbene er blevet brugt til: Naboskilte, møder, generalforsamling og hjemmeside.
 
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Michael Muff Jensen blev genvalgt
Erik Olsson blev genvalgt.
Lars Høgsted blev valgt i stedet for Martin Andersen.
.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Peter Tanbæk Nielsen blev valgt i stedet for, Christian Muff Jensen.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Tine Jensen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen:
Erik fortalte om sin forbindelse til Hanne Lauritsen fra Park og Vej.
Hanne er blevet spurgt, om det er muligt at få søen oprenset. Det er 4 år siden at den sidst blev oprenset med gravemaskiner. Efter at have undersøgt sagen, har hun svaret, at en fjernelse af sivene i år nok kun bliver foretaget ved at klippe eller skære sivene med håndkraft.  
Der blev spurgt, om vi selv må trække i vaders og klippe sivene ned.
Erik forklarede, at der lever en fredet frø i søen, som vi også skal tage hensyn til.
Erik mente, at vi i første omgang skulle lade Park og Vej finde en løsning. Hvis det ikke er muligt, må vi se, om vi selv kan få løst problemet.

9. Nabohjælp:
Peter fortalte, at der hos Tryg fonden var ansøgt om at få del i den portion af skilte, der var til gratis uddeling. Uheldigvis var der ingen gratis skilte til os, så der er blevet købt 10 stk.
Skiltene er ankommet, og der er givet tilladelse til at opsætte dem på lygtepælene.
Der må dog ikke bores huller i masterne, så der skal laves et beslag til fastgørelsen.
De bliver måske opsat i Påsken.
Der var spørgsmål til placeringen, andre steder er de anbragt anderledes,
Peter svarede, at vores skilte bliver anbragt som kommunen forlanger. Hvis de ikke bliver opsat lovligt, og nogen kommer til skade, kan vi komme til at betale erstatning til vedkommende.

10. Indkomne forslag:
Følgende forslag var indkommet:

Peter Tanbæk Nielsen ønskede en legeplads i området. Han mente, at den kunne tiltrække børnefamilier.
Den skulle oprettes, hvor kommunen før havde etableret den store legeplads med mange legeredskaber. Samtidig skulle der oprettes et hundeluftningsområde for enden af boldbanen, så legepladsen kunne bliver fri for hundeaffald.
Peter mente, at der var mange fonde, hvor man kunne søge om hjælp til indkøb af div. godkendte legeredskaber. Der skulle også fremskaffes penge til vedligeholdelse og      
godkendelse af legepladsen. Der var jo den mulighed, at grundejerforeningen kunne indkræve kontingent igen.
Der vil blive oprettet et legepladsudvalg.

Jette Lyng Giversen, der bor på Sankelmarksvej 1, er meget generet af knallertkørslen på det nye stisystem ved Hørkærmosen. Knallerterne kører uden om cikanerne.  
Bestyrelsen vil kontakte kommunen.

11. Eventuelt:
Der blev klaget over fortovsfliserne i området. Der er mange, der er knækket og ligger skævt. Det skyldes måske, at de er blevet nedlagt igen efter nedgravningen af lyslederkablerne.
Det blev nævnt, at billederne over området på hjemmesiden er alt for gamle.
Der blev svaret, at det første viser området, som det ser ud i dag. Det andet billede viser placeringen af området i forhold til resten af byen. Det tredje billede er en del af et kort fra 1966, der viser, hvordan det så ud, inden området bebygget.
Der blev klaget over belægningen på Toftegårdsvej. Husene ryster, når store biler kommer kørende.

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.

Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 32 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2014:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen.
Bevoksningen i søen skal holdes nede.
Stien ved den lille bro er blevet hævet og der er anlagt ny stensætning
Asfalteret og oplyste stiforbindelser til Nordstjerneskolen.
Der flyder for meget affald rundt. Man skal rydde op efter sig. Også efter en hund.
.
Hjemmeside.
Vores hjemmeside bliver benyttet af både grundejere, ejendomsmæglere og huskøbere.
Servitutter og deklarationer der gælder for området, kan findes under punktet ”Vedtægter”.

Ubudne gæster.  
Kim fra Tryg vil senere fortælle om nabohjælp

Skiltning på sideveje.
Der mangler nu kun et vejskilt med husnumre på Mysundevej, der skal ændres tilbage til den blå farve.

Trafik og støj.
Der bliver af og til foretaget fartkontrol på Koktvedvej. Vi håber, at det har en præventiv effekt på Toftegårdsvej. Der er stadig planer om et helleanlæg fra stien til Padborgkvarteret. Stien bliver benyttet af skolebørn. Toftegårdsvej blevet benyttet af ca. 3500 biler i døgnet.

Råger.
Sidste år blev der oprettet et Rågeudvalg. Der vil senere blive fortalt om udvalgets arbejde i årets løb.  

Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde, og takkede samtidig for lån af kirkens lokaler.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 24,57 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Formand, Michael Muff Jensen, var ikke på valg i år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Sekretær, Niels Ove Winther blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Ejvind Andersen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen, blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen, blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Naboovervågning:
Kim Hougaard fra Tryg Forsikring fortalte om nabohjælp. Kim havde medbragt en brochure der forklarede om nabohjælp. Den blev omdelt sammen med en blanket, som man kan benytte ved en tilmelding til nabohjælp.
Nabohjælp består af et netværk af de nærmeste naboer. Hvis man ikke er hjemme, kan man give sit netværk besked om tidspunktet, hvor huset står tomt.
Det er gratis at være med, og ved en tilmelding bliver der tilsendt klistermærker, der kan anbringes på postkassen, hoveddør og terrassedør. Man kan også få leveret skilte om nabohjælp til anbringelse ved tilkørselsvejene til kvarteret. Placeringen af disse skilte skal godkendes af kommunen.
Kim blev takket for sin indsats.

10. Nyt fra Rågegruppen:
Erik Sørensen fra Rågebekæmpelsesudvalget fortalte om deres kamp mod rågerne.
Udvalget havde haft kontakt til kommunen og HedeDanmark, for at få hjælp til en plan til bekæmpelse af rågerne. Udvalget kontaktede herefter skovejeren for at aftale et møde, hvor de kunne fremlægge deres plan. Desværre var skovejeren ikke interesseret i at møde udvalget, så den vej kom de ikke længere.   
Det var også prøvet at skræmme rågerne væk med laserlys, men denne metode virkede heller ikke.
En af grundejerforeningens tidligere jæger fortalte, at han havde forsøgt at bekæmpe rågerne ved nedskydning. Men da det kun er ungerne man må skyde, mente han, at problemet ikke kan skydes væk.
Vi vil forsøge at kontakte kommunen og jagtforeningerne om en løsning af problemet.  

11. Facebookgruppe.
Martin Andersen forklarede om gruppen. Det er Carsten S. Jensen der har startet gruppen. I øjeblikket består gruppen af 93 medlemmer. For at blive medlem af gruppen skal man ind på ”Sønderjyllandskvarteret” og kontakte Carsten der på Facebook. Det er en lukket gruppe, hvilket betyder, at det kun er beboere i vores kvarter, der kan blive medlem.
Medlemmerne i gruppen har haft følgende indlæg:
Har observeret mystiske personer.
Har haft indbrud eller forsøg derpå.
Spørger om hjælp til at finde en dagplejer.
Hastigheden på Sønderjyllands Alle.
Hunde eller kattes affald på fortove og indkørsler.
En telefonliste over en del af medlemmerne.
Grundejerforeningen har gjort medlemmerne opmærksom på, at afholdes generalforsamling.

12. Eventuelt.
Der var en bemærkning om knallertkørsel på Hørkærstien. For høj hastighed og støj.
Der, hvor stien munder ud i Mysundevej, står et skilt, som viser, at stien er en cykel og gangsti. Der står ikke, at knallertkørsel er forbudt. Det står der derimod, hvor stien fortsætter igennem bebyggelsen mod syd. Heraf kan fortolkes at knallertkørsel er tilladt, dog kan hastigheden og støjen være for stor. I de fleste tilfælde er det sikkert personer, der kommer kørende fra andre områder. Måske personer der skal til og fra skole.  
Men det henstilles hermed, at personer fra vores kvarter kører stille og roligt ad Hørkærstien.

Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.


============================================================================

Formandens beretning, Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret                   8/3 2015Go aften og velkommen til Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarterets årlige Generalforsamling.
Jeg er sikker på, at vi får en god aften.

Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling.


Endnu et år er gået i Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret.
Bestyrelsen har afholdt to bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling som blev afholdt 18. marts 2015.
Fremmødet i 2015 var på 19 grundejere, inklusiv bestyrelsen. Jeg tror vi er lidt flere i år.

Det første jeg tænker på, når jeg kigger tilbage på det forgangne år, er området omkring Hærkjærsøen. Selve søen blev jo oprenset i 2013, og resultatet blev rigtigt godt.

Efterfølgende er søen dog desværre ved at lukke til igen. Vi skal ikke forvente at kommunen stiller op med udgravningsmaskiner igen. Vi har derfor en plan om selv at gå i krig med bevoksningen i søen. Enten iklædt waders eller evt. fra en lille jolle. Her er man naturligvis meget velkomme til at hjælpe og give en hånd.
Uanset hvilken metode, er jeg ikke i tvivl om at det bliver meget underholdende. Nok mest for dem der kigger på.

Men yderligere så er der jo også anlagt oplyste asfalt stier omkring søen. Stierne anvendes bl.a. som skolevej til og fra byens nye ”Nordstjerne skolen”.
Kan også se, at asfaltstierne bliver brugt til at køre på skateboard og rulleskøjter på. Og slæde når der er sne.

Flot kombineret skolevej og legesti. Det må absolut være et plus for vores område.

Vi har fået kommunen til at hæve niveauet af stabilgrus udfor den lille bro. Så stien er nu god bred. Yderligere er der anlagt en stensætning langs søen.

Dog skæmmes området stadig af affald. Lige fra plastic poser til gamle cykler og andet.
For mit eget vedkommende kan jeg fortælle, at jeg benytter enhver lejlighed til at belære børn og voksne i området om at rydde op efter sig. Og i øvrigt også efter sin hund, hvis man er i besiddelse af sådan en.

Vores hjemmeside ”soenderjyllandskvarteret.dk” bliver stadig brugt af både grundejere, ejendomsmæglere, potentieller huskøbere osv. NOW er stadig webmaster (som det vist hedder) og sørger løbende for at holde hjemmesiden opdateret. Senest med billeder og små forklaringer til den nævnte skolevej.
Der er også lagt et billede op af området fra 1966.

Er man i tvivl omkring hvilke servitutter og bestemmelser der gælder for området, kan man finde de gældende deklarationer under punktet ”Vedtægter”. Her kan man bl.a. læse om begrænsninger i forbindelse med opsætning af skilte, krav om levende hegn, opsætning af udvendige antenner m.m.

Fra tid til anden oplever vi i området at få ubudne gæster.

I bestyrelsen har vi talt meget om problematikken, og hvilke tiltag der evt. kan iværksættes for at minimere risikoen for indbrud.
Et af forslagene kommer vi tilbage til under punkt 9, hvor Kim fra Tryg vil fortælle lidt om de muligheder som Tryg tilbyder.

Ydermere skal vi under punkt 11 høre lidt om de muligheder Facebook kan åbne for øget opmærksomhed og nabohjælp i forbindelse med indbrud. Også her får vi en kort forklaring fra Facebook administratoren.

Men udover skiltning og systemer, så mener jeg også at vi alle har et fælles ansvar for at være opmærksomme på en evt. mistænkelig adfærd. Selvfølgelig skal vi ikke agere politi, men at notere en mistænkelig ukendt bil og nummerplade ned kan jo være en stor hjælp efterfølgende.

Og apropos skiltning, så har der været lidt skilteforvirring på områdets stikveje.

Tilsyneladende er blå skilte blevet byttet ud med grønne. Dette betyder kort fortalt, at vejen derefter opfattes som privat vej. En ulempe ved dette er bl.a. at snerydning ikke længere foretages.
Kommunen er blevet gjort opmærksom på dette, og har efterfølgende skiftet skiltene tilbage til den korrekte blå farve. Ja, så gik der tid med det..

Dog mangler et skilt ved stikvejen på mysundevej. Dette bliver udskiftet i nær fremtid.

Angående støj og trafik i området, så er det mit indtryk at politiet fra tid til anden måler hastighed og udskriver bøder bl.a. på koktvedvej. Både i østlig og vestlig retning. Det må have en præventiv effekt på hastigheden på bl.a. Toftegårdsvej.

Mig bekendt er det stadig planen at lave et helle anlæg ved stien fra Padborg kvarteret. Denne rute bliver nemlig brugt af skole børn. Dette helle anlæg kommer formegentlig også til at nedsætte hastigheden på Toftegårdsvej. Der er tale om cirka 3500 biler i døgnet.

Sidste år blev det vedtaget at nedsætte et Råge udvalg. Jeg er blevet lovet at en repræsentant fra udvalget vil give et status på situationen. Mere om dette under punkt 10.

Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Tak for indsatsen, og også tak for jeres tålmodighed selv når der har været rod i formandens kalender.

Også tak til Keld for venligt udlån af lokalerne her. Tak Keld.


Michael Muff Jensen


============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 19 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2015:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen:
Broen ved søen er blevet fornyet. Tømreren, der har fornyet broen, har sponseret et bord med bænke. Som betaling har han fået en reklame på vores hjemmeside.  
Afløbsrøret, der kan justere vandstanden i søen, er blevet solidt fastgjort.
Kommunen har lavet brede stier fra enden af Sankelmarksvej over til Jørgen Brønlunds vej. Stierne forbinder vores område med Nordstjerneskolen.

Legepladsen:
Legepladsen er blevet fjernet, da den ikke overholder den gældende lovgivning.

Hjemmesiden:
Den er løbende blevet opdateret. B. la. Med billeder fra området.

Trafik på Toftegårdsvej:
Hastigheden er blevet undersøgt og målt til et gennemsnit på 58 km/t. Kommunen er opmærksom på problemet.
Trafikken er blevet målt fra 3500 til 4200 biler i døgnet.
Der bliver ikke lavet vejbump, men på Toftegårdsvej, for enden af Sankelmarksvej, bliver der anbragt en helle. Den vil gøre det mere sikkert at gå over Toftegårdsvej.

Skilte:
Vej- og nummerskiltene er blevet udskiftet. Vi mangler dog svar på, om alle skiltene er blevet anbragt, og hvorfor dem på sidevejene er blevet grønne. Grøn betyder normalt ”privat fællesvej”.
Der blev også nævnt, at der endnu ikke var opsat skilte ved gangstierne, der fører ud til Toftegårdsvej

Rådyr:
En grundejer er ked af at have besøg af rådyr, de spiser knopperne på træerne. Andre er glade for at se dem ude i haven.
Det eneste der kan gøres for at holde dem væk, er ved hjælp af et hegn.
Der var et spørgsmål om hvor stort et område, der hører under vores forening.
Der blev svaret, at området kunne ses på hjemmesiden, hvor det er indhegnet med en rød streg.


Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde, og takkede for lån af kirkens lokaler.

Beretningen blev godkendt.

Dirigenten kom med supplerende bemærkninger vedr. skiltningen.
Han havde kontaktet Morten Mendrup ved kommunen vedr. de grønne vejnumre på de blinde veje. Der kunne ikke gives et svar, men han ville undersøge sagen. Måske har det med snerydning at gøre.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 26 kr.
Samlede års udgifter: 821 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Beløbet er benyttet til: Møder, generalforsamling og hjemmeside.
Hvis beløbet ikke ændre sig, kan der gå ca. 20 år, inden der skal opkræves kontingent.  

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Formand, Michael Muff Jensen blev genvalgt

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Kasserer Erik Olsson blev genvalgt.
Næstformand, Martin Andersen blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Christian Muff Jensen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Indkomne forslag:
Dirigenten læste det indkomne og omdelte forslag op.

Erik gennemgik i hovedtræk Miljøstyrelsens bekendtgørelse om råger og rågekolonier i byer (bekendtgørelsen kan fås ved at skrive til olsson1775@gmail.com)
En jurist er forinden blevet kontaktet for at sikre, at bekendtgørelsen er forstået korrekt.
I følge bekendtgørelsen kan der gives tilladelse til at bekæmpe rågerne, hvis de udgør en sundheds- eller smitterisiko, og hvis der er mindre end 200 meter over til nærmeste naboer.
Men kun familien Vester kan søge om denne tilladelse, ikke andre, f. eks. grundejerforeningen eller de støjplagede naboer.
Miljøstyrelsen kan heller ikke selv gå ind og forlange, at i vores tilfælde familien Vester skal gøre noget ved problemet.
For at opnå tilladelse til at bekæmpe rågerne skal en lang række krav opfyldes, og selv i tilfælde af "grønt lys" gives der kun tilladelse til at skyde et begrænset antal råger.
Det korte af det lange er, at råge-problemet ikke kan løses med et snuptag her og nu.
Og - at bekendtgørelsen tager mere hensyn til rågernes end naboernes trivsel.

Michael Muff fortalte, at vi sidste år havde haft den jæger på besøg, der nedskyder rågeungerne. Han fortalte b. la. at rågen er en meget snu fugl. De kendte ham efterhånden. De fløj så snart de så ham.

Michael oplæste et forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter et udvalg bestående af 3-4 personer, af de grundejere der føler sig generet af rågerne.
Udvalget kan nedsættes med mandat til på vegne af grundejerforeningen at søge støjgenerne løst ved at gå i dialog med grundejeren og de relevante myndigheder.
Rågebekæmpelsen forudsættes gennemført uden udgifter for grundejerne.

Herefter blev der nedsat et udvalg bestående af følgende:

Erik Sørensen  Sønderjyllands Alle 41
Bent Madsen Sønderjyllands Alle 38
Lars Høgsted Sankelmarksvej 7

10. Evt.
Ingen bemærkninger.

Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

________________________________________________________________

Formandens beretning:
Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret    18/3 2015

Go aften og velkommen til Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarterets årlige Generalforsamling.
Jeg håber at vi får en god aften.
Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.
Gennemgang af opfølgning på igangværende sager, nye tiltag og afsluttede sager:

Søen
Som bekendt blev søen udgravet og oprenset i 2013.
Siden sidste generalforsamling er der blevet opsat en ny bro med tilhørende bænkesæt. Arbejdet foregik 29. Marts 2014. Flere grundejere var nede og bidrage, med alt fra fysisk deltagelse til gode råd. Nogle sågar med sandwich og hjemmebag. Det var en god dag.
Jeg syntes selv at det er kommet til at se rigtigt godt ud. Og broen bliver benyttet meget. Det lader ikke til at hverken broen eller bænken er blevet udsat for hærværk. Lad os håbe at det forbliver sådan.
Der ligger i øvrigt et par billeder fra ”arbejdsdagen” på vores hjemmeside.
Der har været lidt udfordringer med at fastholde vandstanden i søen, da nogle gentagne gange fjernede vandstandsrøret. Dette problem er nu løst med nogle store fastgørelsesskruer.
For ganske nyligt har kommunen været i gang med stierne omkring søen. Stien som går fra enden af Sankelmarksvej er blevet lavet bred og jævn. Det samme er stien som går forbi broen. De to stier mødes, og fortsætter mod tennisbanerne og Jørgen Brønlundsvej.
I øvrigt er der anlagt en stensætning ved siden af broen, og der er blevet tyndet lidt ud i bevoksningen ved siden af stierne.
Stierne kommer til at fungere rigtigt godt som skolevej til og fra Nordstjerneskolen.
Absolut et plus for vores område, og for børnefamilier.

Legepladsen
Legepladsen hører som bekendt ikke til vores område, men jeg vil alligevel nævne, at siden sidste generalforsamling er legepladsen blevet nedtaget.
Som nogle måske husker, så levede legepladsen ikke op til gældende regler.

Hjemmeside
Vores hjemmeside er stadig i luften. Der bliver lagt info på siden når der sker nye ting i området. Jeg tror faktisk allerede der ligger billeder fra førnævnte arbejde med stisystemerne.
Man er naturligvis velkommen til at komme med forslag til indhold på vores hjemmeside.

Henvendelser til bestyrelsen i det forgangne år
Støj / trafik på Toftegårdsvejen:
Bestyrelsen er i kontakt med teknisk forvaltning omkring dette punkt. Toftegårdsvej er en gennemgangsvej til både forretninger og industri.
Der er gennemført hastighedsmålinger i Marts 2014, og resultaterne fortæller bl.a. at 85% fraktilen ligger på 58 km/t. Dvs. at 85% af trafikken  kører 58 km/t eller derunder. Gennemsnittet ligger på 50 km/t.
Kommunen er opmærksom på dette, og vi har bl.a. opfordret teknisk forvaltning til at anmode politiet om øget fartkontrol på Toftegårdsvej.
I øvrigt er der planer om at lave et helle anlæg ved stien fra Padborg kvarteret. Denne rute bliver nemlig brugt af skole børn. Dette helle anlæg kommer formegentlig også til at nedsætte hastigheden på Toftegårdsvej.
Mht. vejbump, så er det ikke en løsning. Man har bl.a erfaret, at nærliggende huse revner.
Som bonus info kan jeg informere om, at lige udfor Silvan passerer 4.200 køretøjer i døgnet.
Lige nord for stien mod Padborg kvarteret ligger antallet på 3.500 køretøjer i døgnet.

Nye Vejskilte:
Teknisk forvaltning vil meget gerne vide om der er specifikke skilte som mangler eller er blevet placeret forkert.

Rådyr i haven:
Personlig har jeg ikke haft fornøjelsen af at få besøg af rådyr i min have.
Umiddelbart kunne man evt. sætte hønsetråd op omkring de træer, som dyrene er ude efter.
Jeg vil ikke mene, at man kan begynde at nedskyde rådyrene inde midt i byen?

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Super indsats!

Også tak til Keld for venligt udlån af lokalerne her. Tak Keld.

Michael Muff Jensen


==========================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 25 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Christian forklarede at der var en tilføjelse til dagsorden.
Der var tilføjet et punkt 8a: Indkomne forslag.
Fremover skal punktet ”indkomne forslag” være med.

2. Aflæggelse af årsberetning 2014:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen.
Bevoksningen i søen holdes nede. Græsset omkring søen
slåes to gange årligt
Broen ved søen fornyes.
Afløbsrør sikres.

Legepladsen.
Den overholder ikke gældende lovgivning. Vi bidrager ikke
til renovering.

Hjertestarter.
Vi har fået afslag på ansøgningen om en hjertestarter.
Der ansøges ikke igen.

Hjemmeside.
Vi forsøger at finde firmaer, der vil annoncere på hjemmesiden.  

Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 28,34 kr.
Returpant fra generalforsamlingen var væsentlig større, 80,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:

Formand, Michael Muff Jensen, var ikke på valg i år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Sekretær, Niels Ove Winther blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Ejvind Andersen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen, blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen, blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år vedtaget. (Ingen kontingent).

8a. Indkomne forslag.
Der var kommet tre forslag, der alle blev læst op. De vedrørte følgende:

Rågerne.
Vi havde inviteret jægeren, der har fået tilladelsen til at regulere
bestanden af rågerne. Han fortalte bl.a., at det kun var ungerne,
der måtte nedskydes, og først når de befandt sig en meter fra reden.
Der må kun benyttes en riffel som våben, og kun i perioden fra 1. maj
til 15. juni. Ungerne udklækkes først i maj måned, med ca. 5 stk. i hver
rede. Jægeren kommer i skoven en gang om dagen, men fuglene
flyver, så snart de ser ham. Derfor kan det være lidt besværligt at få
ram på dem. De nedskudte fugle tog jægeren sig af, og fortalte at,
de smagte fortræffeligt. Jægeren besvarede de mange spørgsmål,
som de fremmødte kom med. Jægeren mente ikke, at der kunne
gøres mere ved problemet, end der blev gjort.

Trafikken på Toftegårdsvej.
En grundejer, der har bolig op mod Toftegårdsvej, følte sig meget
generet at den voksende trafik. Om sommeren når de opholdt sig
på deres terrasse var problemet størst.
Grundejeren mente, at Toftegårdsvej fra begyndelsen var udlagt
som villavej, og mener derfor, at der er mulighed for at gøre noget
ved problemet. Man kunne jo starte med at få foretaget en støjmåling.
Så vidt det vides, må støjen ikke overskride 65 db. Foreningen vil
henvende sig til kommunen vedr. problemet.

Rådyr.
En grundejer har problemer med rådyr i sin have. De spiser af
beplantningen i haven og er til stor gene. Problemet blev diskuteret
på mødet. Der var ikke andre, der havde problemer med dyrene.
Nogle syntes tværtimod, at det var hyggeligt at have dem gående.
Det blev foreslået, at den bedste løsning var at indhegne det område,
som dyrene raserede.

9. Eventuelle klager over fortovsfliser efter nedgravning af fibernet.
Formanden fortalte om problemet. Flere havde allerede klaget til
kommunen, men det syntes ikke at hjælpe. Derfor var en klage
gennem foreningen en anden mulighed. En af årsagerne kan skyldes,
at dem der har nedlagt fliserne, har benyttet et forkert underlag.
Derfor beder vi dem, der er utilfredse med deres fortovsfliser, om at
sende en klage til foreningen.

10. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.


Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.


Årsberetning Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret      
19/3 2014


Go aften og velkommen til Grundejerforeningens Generalforsamling.
Dejligt at så mange er mødt op – I år har vi en gæsteoptræden fra
en lokal jæger. Mere om dette senere.

Sædvanen tro skal jeg starte med at udbede mig forslag til valg af
en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.

I forhold til den omdelte indkaldelse, skal jeg anmode dirigenten
om at indføje et ekstra punkt, ”Indkomne forslag”. Punktet indgår
ikke i indkaldelsen, men i år er der faktisk indkommet ikke mindre
en to forslag. Jeg vil foreslå, at vi indføjer punktet inden ”Eventuelt”.

I det forgangne år har bestyrelsen arbejdet med opfølgning på
igangværende sager, såvel som nye tiltag.

Søen:
Søen er som bekendt blevet udgravet og oprenset. Og området
omkring søen er blevet udtyndet. Desværre er søen allerede ved
at lukke til igen. Kommunen har indvilget i at holde bevoksningen
omkring søen nede to gange årligt. Jørgen Steenfeldt har lovet at
søsætte en optimist jolle, og udtynde bevoksningen i selve søen.
Vandstanden i søen varierer meget, da justerings-røret gentagne
gange er blevet fjernet. Der er udtænkt en ny løsning til sikring af
røret. Denne løsning vil blive monteret inden udgangen af
måneden.

Broen:
Kommunen bevilgede penge til en ny bro, og materialerne er
indkøbt. Tømmermester J. Vejby har indvilget i at stå for
renoveringen af broen. ”Desværre” har det været en travl
sæson for tømmermesteren, og renoveringen er derfor blevet
udskudt et par gange. Der er lavet en aftale om, at renoveringen
kommer til at foregå 29 marts. I år.  

Legepladsen:
Legepladsen hører som bekendt ikke til vores område, og vi har
derfor på ingen måde hverken forpligtigelser eller ansvar i den
forbindelse. Bestyrelsen har meddelt kommunen, at vi ikke har
hverken økonomi eller ressourcer til at renovere legepladsen.
Udmeldingen fra kommunen er, at legepladsen vil blive nedtaget.

Hjertestarter

Bestyrelsen ansøgte for halvanden år siden TRYG fonden om en
hjertestarter til opsætning i området. Vi har fået afslag på
ansøgningen, begrundet med at der allerede findes et antal
hjertestartere i området. Man kan evt. hente en hjertestarter app,
og få et overblik over hvor hjertestarterne i området er opsat.
Herudover findes der hjertestartere i hjemmeplejens biler.
I tilfælde af behov for en hjertestarter har alarmcentralen
mulighed for at dirigere en af disse biler frem til ulykkestedet.
Vi har derfor besluttet ikke at ansøge om en hjertestarter igen.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside er stadig i luften.
Vi har arbejdet lidt med forskellige annoncører (bl.a.
ejendomsmæglere og håndværkere) med henblik på at lave en
lille indtægt i annoncepenge. Erik og Niels Ove Winther har
sågar været i intense forhandlinger med en lokal bank direktør.
Det er ikke tanken at vi skal opbygge en formue, men hvis vores
regnskab skal balancere i fremtiden også, ja så kan vi ikke nøjes
med at have udgifter. Erik Olsson vil komme ind på økonomien
under punkt 3.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for igen i år at have
bidraget til et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde. Det har
været en fornøjelse. Tak for det.


Michael Muff Jensen


=================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30
I Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 32 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2011:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.
Søen, der er blevet oprenset
Broen ved søen, der skal fornyes.
Legepladsen, der ikke overholder gældende lovgivning
Hjertestarter. Der er søgt om en hjertestarter hos TRYG fonden.
Henvendelser/Klager. Der er blevet klaget over et højt køretøj, der er placeret langs hæk i skel.
Fibernet/Bredbånd Nord. Vi har indgået en ”Individuel Foreningsaftale” for at få en bedre pris for en oprettelse af hhv. tv, internet og telefoni.
Hjemmeside. Siden blev senere præsenteret.

Spørgsmål til beretningen:
Der var en del spørgsmål til aftalen med Bredbånd Nord.
Om løbetid for aftale.
Tilkøb af kanaler.
Kontakt til YouSee om foreningsaftale
Placering af evt. hjertestarter.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 29,92 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Hvis vi stadig skal være kontingentfri, har vi ikke penge til at investere i en hjertestarter.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Michael Muff Jensen blev genvalgt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Flemming W. Christensen, modtog ikke genvalg
I stedet blev Martin Andersen, Sankelmarksvej 25 valgt
Erik Olsson blev genvalgt

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er:
Christian M. Jensen. Modtog genvalg
Som ny suppleant blev Ejvind Andersen Dybbølvej 13 valgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg er:
Revisor:   Knud Andersen, modtog genvalg.
Revisorsuppleant:  Tine Jensen, modtog genvalg

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Der var flere forslag om opkrævning af kontingent.
Herved kunne vi evt. få penge til en hjertestarter eller containere til haveaffald.
Vi håber, at nogle firmaer vil reklamere på vores hjemmeside. Herved kunne hjemmesiden holdes kostfri.
Efter en del diskussion blev samme kontingent som sidste år vedtaget.
(Ingen kontingent).

9. Evt.:
Rågeplagen er et tilbagevendende problem. Også i år er der gener fra de støjende råger. Det er kun tilladt at nedskyde ungerne, og der skal tilladelse til at nedskyde fuglene i skoven ved Hørkærmose, da det er privat ejet. Bestyrelsen vil igen i år kontakte Bo Storm fra kommunen, for at få løst problemet.
Der blev spurgt om, hvilke deklarationer der er i vores område vedr. opsætning af solceller på taget. Der blev svaret at solcellerne skal være sorte, og må ikke kunne lave et genskin.
Paraboler på taget blev også diskuteret. Ifølge vores deklarationer må vi ikke have antenner på taget.
Det blev foreslået, at man kunne benytte gift til udryddelse af gåsebiller. Der var modstand fra flere mod at benytte gift i haverne.
Det blev oplyst, at ”Nabohjælp” var en metode til at undgå indbrud i vores huse ved ferierejse. Nabohjælp kan tilmeldes på www.nabohjælp.dk  
En grundejer omdelte en folder, der fortalte om nabohjælp.
Der var forslag om et direkte link fra vores hjemmeside til de ejendomsmæglere, der var interesseret i at annoncere.
Et andet forslag var at reklamere for snerydningsfirmaer på hjemmesiden.


Formanden takkede for ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.Årsberetning 2013

Årsberetning Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret                   12/3 2013

Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.

Det forgangne år har været hektisk, og der er sket mange gode tiltag. Året startede med bestyrelsesmøde hos NOW. På dette møde blev den nye bestyrelse konstitueret, og jeg blev valgt til formand. Jeg overtog formandsposten efter Britta, som desværre døde 15. maj 2012. Britta var bl.a. trådt ind i bestyrelsen for at prøve at få gjort noget ved Hørkærsøen, og for at få oprettet en hjemmeside til Grundejerforeningen.
Vi besluttede at sætte os nogle realistiske mål. Nogle af målene er blevet gennemført, nogle af målene arbejdes der stadig på. Jeg vil prøve at gennemgå hvilke punkter vi har arbejdet med i det forgangne år:
Søen

Som nogle måske har bemærket, er der sket et par ting nede omkring søen. Den er blevet udgravet, og træer og buske er blevet udtyndet.
Efter flere møder med naturvejleder Bo Storm blev planen for søen lagt. Der blev fundet penge på kommunens budget, og arbejdet kunne begynde. Man måtte dog vente til ”tudsefrednings sæsonen” var overstået (efter 1. oktober).
Herefter gik arbejdet i gang. Jeg tror på at det bliver super godt, når der kommer græs på m.m. til foråret.
Der ligger et par billeder fra arbejdet på vores hjemmeside. Hjemmesiden  kommer vi tilbage til om et øjeblik.

Broen

Der er mange brugere af den lille bro ved søen.
Kommunen har bevilget penge til en ny bro. Materialer er indkøbt, og bestyrelsen har lavet en aftale med tømmermester J. Vejby omkring opsætning af denne. Med bestyrelsens hjælp, naturligvis. Ønsker andre at deltage, er man selvfølgelig meget velkommen til det.

Legepladsen

Bestyrelsen fik i det forgangne år en henvendelse fra legepladsinspektøren, som gerne ville påpege, at legepladsen på mange områder ikke overholder gældende lovgivning. Legepladsen blev hovedinspiceret i 2011. Der er i øvrigt udarbejdet en rapport i den forbindelse. Jeg er i besiddelse af rapporten, hvis nogle ønsker at gennemlæse den.
Legepladsen hører ikke til vores område, og vi har derfor på ingen måde hverken forpligtigelser eller ansvar i den forbindelse. Jeg valgte dog alligevel at mødes med to repræsentanter fra kommunen på legepladsen, og vi gennemgik nogle af redskaberne. Bestyrelsens holdning er, at vi ikke har hverken økonomi eller ressourcer til at renovere legepladsen. Der er ikke sket yderligere i den sag.

Hjertestarter

Bestyrelsen har ansøgt TRYG fonden om en hjertestarter til opsætning i området. Vi skal påregne lang sagsbehandlingstid. Der er blevet talt om opsætning på kirkens tårn.
Jeg er blevet hvisket i øret, at kirken selv overvejer at investere i en hjertestarter. Således står dette punkt altså åbent.


Henvendelser / Klager

Bestyrelsen har modtaget 1 henvendelse fra en af grundejerne i det forgangne år.
Det drejede sig om et højt køretøj parkeret i skel. I den forbindelse, er det vigtigt for mig at understrege, at bestyrelsen ikke har intentioner om at agere hverken lokal politi eller på anden måde håndhæve gældende regler og love.
Hegnsspørgsmål mellem to ejendomme henhører under hegnsloven, og behandles af kommunalt udpegede hegnsyn.
Jeg kan kun opfordre til at man forsøger sig med fornuftig dialog nabo til nabo. Og eksempelvis holder øje med at sine træer ikke vokser alt for langt ind over naboens hæk.

Fibernet / Bredbånd Nord

Grundejerforeningen har indgået en såkaldt ”Individuel Foreningsaftale” med Bredbånd Nord. Aftalen betyder i korte træk at vi, som grundejerforening, kan opnå en bedre pris på hhv. TV, Internet og telefoni. Hvis nogen ønsker at gennemlæse kontrakten, er den naturligvis i bestyrelsen besiddelse.
Hvorvidt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, er naturligvis 100% op til den enkelte grundejer. Jeg har hørt, at Bredbånd Nord har rundsendt materiale vedr. deres produkter og priser.

Hjemmeside

Der er gennem flere år blevet talt meget om en hjemmeside til grundejerforeningen. Og det er med stor begejstring, at jeg kan fortælle jer, at nu har vi fået den. Det er mit indtryk, at NOW og Erik har brugt meget tid på at opbygge siden. Der er blevet fintænkt. Og resultatet er blevet supergodt.
Navnet er blevet: ”www.soenderjyllandskvarteret.dk”
NOW og Erik vil gerne vise jer siden. Præsentationen af hjemmesiden tager vi efter den formelle del af generalforsamlingen.


Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Super indsats!
Også tak til Flemming som ikke modtager genvalg i år. Tak for indsatsen Flemming!


Michael Muff
==========================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen
Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30
I Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 18 personer.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Claus Ingvardsen og Flemming W. Christensen.

Formanden Britta Olsson bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2011:
Formanden aflagde årsberetningen.
Britta startede med at mindes den afdøde formand Jens Michael Pedersen.  
Bestyrelsen har tænkt at oprette en hjemmeside, som bliver omtalt under punkt 4
Der har været kontakt til kommunen vedr. oprensning af søen for enden af Sankelmarksvej og oprydning i området. Bo Storm fra kommunen foreslår, at vi arbejder sammen om opgaven.
Spørgsmål:
Skal søen være et gadekær, andedam, friseret park eller en sø med fugleliv og siv?
Der blev svaret, at det skal være en sø med fugleliv, men sivene skal udtyndes, så søen ikke lukker helt til. Søen og området skal renses for affald.
Der var en positiv stemning for at arbejde sammen med kommunen om opgaven.
Der skulle evt. findes en dato, hvor man kunne mødes med en sæk og rydde op. Der var måske også en mulighed for, at nærliggende kvarterer ville hjælpe til, da de også benytter området.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Regnskabet blev omdelt.
Det årlige renteafkast er på 31,47 kr.
Erik har spurgt til rentesatsen i pengeinstituttet, der siger, at vi må affinde os med den lave rente.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af forslag til grundejerforeningens fremtidige hjemmeside:
Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at oprette en hjemmeside.
Erik omdelte prisforslag fra flere udbydere.

Hvad kan vi bruge en hjemmeside til:
Foreningens vedtægter
Referat af generalforsamlingen
Bestyrelsen med navn, adresse, tlf.nr, e-mail.
Oplysning om vores årlige kontingent.

Beskrivelse af området, evt. ved hjælp af fotos.
Hvilke sager bestyrelsen arbejder med.
Henvendelse til grundejere.
Evt. reklamer fra byens ejendomsmæglere.
De fremmødte var enige om, at det var en god ide med en hjemmeside.       
Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med sagen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Claus Ingvardsen, modtog ikke genvalg
Niels Ove Winther, modtog genvalg.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er: Michael M. Jensen.

Da Michael er suppleant til besyrelsen, blev det foreslået, at han indgik i bestyrelsen i stedet for Claus Ingvardsen.
Michael blev valgt til bestyrelsesmedlem.
Som ny suppleant blev Jørgen Steenfeldt valgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg er: Henriette Ingvardsen, modtog ikke genvalg
                 Knud Andersen, modtog genvalg.

Da Knud er suppleant som revisor, blev det foreslået, at han overtog Henriettes plads.
Knud blev valgt til ny revisor.
Som ny revisorsuppleant blev Tine Jensen valgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Evt.:
Rågeplagen er et tilbagevendende problem. Også i år er der gener fra de støjende råger. Det er kun tilladt at nedskyde ungerne, og der skal tilladelse til at nedskyde fuglene i skoven ved Hørkærmose, da det er privat ejet. Der kom flere forslag til at bekæmpe dem, bl.a. ved hjælp af skræmmelyde.
Bestyrelsen vil igen i år kontakte Bo Storm fra kommunen, for at få løst problemet.

En erstatning for TV-signalerne i vores fælles kabelnet blev også diskuteret. Var der en billigere løsning? Bredbånd Nord har vist interesse for vores område. Det skal være op til hver enkelt grundejer at vise interesse ved at kontakte Bredbånd Nord.   


10. Indkomne forslag.
Præsentation af en hjertestarter og brugen af denne. Vi kunne evt. samle interesserede grundejere til en præsentation af en hjertestarter. Den nærmeste starter findes i Hånbækcenteret. Hvis vi skal have en her i kvarteret, var der forslag om evt. at anbringe den ved Metodistkirken.
Der arbejdes videre med forslaget.   

Formanden takkede for ro og orden..
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu