Sønderjyllandskvarterets Grundejerforening

Gå til indhold

Hoved menu

Referat / Beretning

Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 12. marts 2024 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Fremmødte i alt 26 incl. bestyrelsen.

Formanden Erik Olsson bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet og Niels Ove blev valgt som referent.

2.  Aflæggelse af årsberetning.
Erik aflagde beretningen, som er vedlagt.

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede årsregnskab.
Lars gennemgik det omdelte regnskab.
Indtægter i alt  2655,50 kr.
Udgifter           1727,00 kr.
Årsresultat      928,50 kr.
Årsagen til det gode resultat skyldes, de der reklamerer på vores hjemmeside.
       
4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
Formand: Erik Olsson. Ønskede ikke genvalg
Kasserer: Lars Høgsted. Genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen. Ønskede ikke genvalg.  
Nyvalgt: Malte Sæderup
Nyvalgt: Anne Risom
                               
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Suppleant: Jørgen Steenfeldt. Genvalgt
         
6. Valg af revisor og suppleat:
Revisor: Knud Andersen. Genvalgt
Suppleant: Bodil Nielsen. Genvalgt

7. Fastsættelse af årligt kontingent.
Da der stadigvæk er en positiv formue, fortsætter vi uden kontingentbetaling.

8. Eventuelt.
Præsten Karen Brogaard fortalte om salget af Metodistkirken.
Det blev fortalt, at erhvervsmanden Jens Frost Mikkelsen havde købt grunden.
Han er født og opvokset i Frederikshavn.
Han overtager grunden den 1. juli i år.
Det er meningen,. at der skal bygges tæt, lav bebyggelse.
Den eksisterende præstebolig skal rives ned. Der er mulighed for, at kirken kan indgå i det nye boligprojekt. Jens Frost Mikkelsen afventer den kommunale sagsbehandling.


Der var følgende spørgsmål:
Er det ejerboliger, lejeboliger eller ældreboliger?
Det kunne ikke besvares, spørgeren kunne evt. kontakte den nye ejer.
En grundejer på Dannevirkevej spurgte til vedligeholdelsen af nabogrunden til kirken.
Grunden på hjørnet af Sønderjyllands Alle og Dannevirkevej.
Den er ikke pæn, og bliver sjældent vedligeholdt med græsslåning.
Den bliver måske benyttet som en form for biodiversitet?
Der var spørgsmål om levende hegn.
Der står i vores vedtægter, at kommunen har bestemt, at der skal være levende hegn i hvert skel.
Hvis man ønsker andet end et levende hegn, skal man kontakte kommunen.  

9. Indkomne forslag:.
1. Forslag.
Jeg har et forslag, som jeg gerne vil stille til bestyrelsen på generalforsamlingen. På det græsareal, hvor der tidligere var en legeplads, som ligger op ad Hørkær-stien (den ende nede ved Mysundevej), kunne man mon få lavet en indhegning der, så man kunne lave det til et hundelufter-område, hvor hundene kan løbe uden snor? Der skulle så lukkes af op mod "fodboldbanen" og stien, men jeg tror, at det kunne være rigtig godt for området med sådan et indhegnet område.
Forslaget blev trukket tilbage. Området er udenfor foreningens område.                                                 
2. Forslag.
Herudover har jeg talt med en grundejer på Dybbølvej, om vi kunne få flere med i snerydnings-ordningen, som han står for at aftale med en leverandør. Kommer der flere med, så kan vi sikkert få det billigere end i dag.
Hvis man er flere, der kan samles om fælles snerydning, kan der spares penge.
Man kunne måske samles i grupper og lave en fælles snerydning. Måske samles på vores Facebook side.

Herefter sluttede generalforsamlingen.
Christian takkede for god ro og orden.
Erik bød herefter alle de opmødte grundejere på kaffe og kage.
Han takkede samtidig Christian for at være dirigent.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen som følgende:
Formand: Carsten Sund Jensen
Næstformand: Malte Sæderup
Kasserer: Lars Høgsted
Sekretær: Niels Ove Winther
Bestyrelsesmedlem: Anne Risum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formandsberetning 12/3/2024

Velkommen til vores generalforsamling, som måske bliver den sidste, vi kan afholde i Metodistkirkens fine lokaler.
Som I alle ved, er kirken blevet solgt og den nye bestyrelse må måske fremover finde et andet sted, hvor vi kan mødes. Kan det mon blive i så hyggelige omgivelser tæt på vores adresse, hvor tidligere Keld Munk og nu Karen Brogaard altid har mødt op og hjulpet til med det praktiske såsom at aktivere kaffemaskinen?
Personligt tror jeg, at det bliver svært at finde en sådan hjælp og service, som den vi møder her.

Og nu til formandsberetningen, som bliver både min første og sidste som formand.
Indholdet falder i 5 afsnit - søen, skoven omkring søen incl. bækken fra Vesters skov, rågerne og mågerne, træerne og fliserne på Sdr. Jyllands alle og indkaldelse til gen.forsamlinger fremover.

I de første 4 afsnit spiller skovfoged Søren Hoff Brøndum en vigtig rolle. Kontakten til ham begyndte skriftligt pga rågerne og blev efter nogle noget knotne meningsudvekslinger telefonisk og på mail til et både hyggeligt og lærerigt møde.
Vi aftalte at mødes på broen ved søen. Jeg stillede mig op et kvarter før aftalt mødetidspunkt og kom i tanke om, at jeg jo ikke anede, hvordan Søren så ud. Problemet løstes ved at kontakte hver eneste mand, der passerede, om han hed Søren. Efter nr 5 var der bid.
Og det blev til næsten 3 timers gennemgang af området ud fra min ønskeseddels 7 punkter med den extra bonus, at Søren et par dage senere sendte en tømrer op for at reparere rækværket på broen, som nogle bøller havde flået af aftenen før.

Da vi tog afsked, tilbød Søren at lave et referat af mødet og beslutningerne, og følgende er eksekveret:
Oprensning af søen.
Oprensning af bækken og fjernelse af træerne omkring denne.
Fældning af de nye træer på den gamle minkfarms grund.
Beskæring / styning af de store kroner langs Sdr. Jyllands alle.

Mht rågerne overvejes opsætning af rågeskræmmer i redebygningsperioden. Mere om rågerne senere.

3 punkter på ønskesedlen - fliserne på Sdr. Jyllands alle, nedsunket afløb/kloak ud for Dybbølvej 2 samt de generende bøjler flere steder, ting, vi uden held ofte har fremført over for kommunen, har Søren henvist til de personer, det hører under, men der er ff intet sket.

Lige en tilføjelse til træfældningen - beboere på Sankelmarksvej har været urolige for, at de høje træer på nordsiden af vejen kunne falde ned over deres huse, og jeg spurgte Søren, om skovhuggerne ikke bare ku’ komme til at gå løs på dem - selvfølgelig kunne de ikke bare gå løs på træer på privat grund, men træerne er blevet beskåret på privat basis efter at Søren havde haft kontakt med ejerne.  

Tilbage til rågerne - de er et tilbagevendende og stort problem både for os i kvarteret og beboerne på Søren Villemoesvej.
Jeg har haft god kontakt, formidlet af Lars Høgsted, med Niklas Lyng, P. Villemoesvej 54. Vi har mailet sammen og koordineret vores henvendelser til Søren. Niklas skal have stor ros for at have foto-dokumenteret antallet af råge-reder. Der var i fjor i omegnen af 30 stk.
Søren Hoff skrev til mig efter at have beskrevet vanskelighederne med at regulere råger, at man ville overveje at opsætte en elektronisk rågeskræmmer i 2024, som de har haft stort held med i Plantagen i 2023.
Til orientering: kommunen råder over 3 stk, stykprisen er omkring 25.000.-kr.

Den elektroniske rågeskræmmer kom på plads torsdag sidste uge, og samme dag skrev Niklas til mig: “Det er godt nok utroligt hvor godt den maskine virker. Den gjorde en forskel med det samme den var sat op i torsdags, og hvor dejligt og stille der er nu”.
Det kan jeg tilslutte mig 100%.

Seneste mht rågerne: formand emeritus Jørgen Steenfeldt har fortalt mig, at Søren udover rågeskræmmeren selv vil i gang med at regulere rågerne i samarbejde med jægere, han kender. Og Lars har kontakt med Frederikshavn jagtforening, hvor nogle jægere godt vil være med til at regulere råger.

Mågerne er irriterende med afføring på tagene. Selv har jeg haft 12-13 måger siddende på taget, men har haft held med et fugleskræmsel til 139.-kr hos Jem & Fix.

Når jeg tidligere sagde, at mødet med Søren ud over at sætte gang i nogle tiltag var lærerigt, så dette: man har fældet de træer, som ikke naturligt hører hjemme i området, for at give de øvrige træer bedre vækstbetingelser.
Nyttig viden at kunne formidle, når der indløb vrede protester over, at kommunen hæmningsløst fældede træer, endog protester fra beboere i nabokvarteret.
Søren og hans folk blev udsat for verbale overfald, fordi de fældede træer i området.
Lidt spøjst - jeg fik også kritik fra beboer på Sdr. Jyllands allé for dette overgreb på træerne omkring søen, mens samme beboer ville have fældet træerne ud for sit eget hus på Sdr. Jyllands allé!
Og en anden munter oplevelse: nogle kritiserede de dybe hjulspor, som de store maskiner havde efterladt! Man mente vistnok, at jeg godt kunne gå i gang med rive og skovl for at udbedre hjulsporene.

Der har også lydt nogle kritiske kommentarer på facebook. Men - Hvorfor griber man ikke knoglen eller møder op hos bestyrelsen? Adresser, tlf.numre og mailadresser står på vores hjemmeside.
Så frygtindgydende er vi forhåbentligt ikke!
Hvis man havde ringet eller endnu bedre havde mødt op, kunne jeg fx forklare skovfoged Sørens strategi med træfældning som fortalt ovenfor.

Mht facebook har vi i bestyrelsen besluttet ikke at tage diskussionen op på det sociale medie, hvor vi også fremover vil annoncere gen.fors.
Vi har besluttet indtil videre at fortsætte med indbydelser på papir afleveret i jeres postkasser.

Hvad der helt konkret skal ske på grunden, hvor kirken ligger, ved jeg kun, hvad Karen Brogaard har fortalt mig, og hvad der har stået i avisen, men Karen er jo tilstede her i aften og kan sikkert svare på de spørgsmål, der måtte være. Derudover opfordrer jeg jer at studere lokalplanen, som beskriver, hvad grunden må bruges til.
I den forbindelse lige den oplysning, at lokalplaner hører under planmyndighed på rådhuset, tlf. 9845 6382.

Husk også foreningens hjemmeside soenderjyllandskvarteret.dk - der finder I bla. under punktet nyttige kontakter annoncer fra firmaer, der qua betaling for en annonce bidrager med velkomne penge til foreningens drift og gør, at vi indtil videre ikke behøver at opkræve kontingent. Men det vil Lars fortælle mere om.

Til slut tak for de dygtige og altid tålmodige og rare medlemmer af bestyrelsen - Carsten, Niels Ove, Lars og Michael.

Eller som chatgpt har formuleret det:
Tak til bestyrelsesmedlemmerne Carsten, Niels Ove, Lars og Michael for at være med til at sikre god ledelse og drift af foreningen. Uden jeres dedikation og engagement ville foreningen ikke kunne fungere så godt, som den gør.
Tak for jeres indsats og for alt det, I gør for os medlemmer. I er virkeligt værdsat.  

Erik Olsson
Generalforsamlingen 12. marts 2024

________________________________________________________________________________Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen
Tirsdag den 7. marts 2023 kl.19.00 i Metodistkirkens lokaler,
Sønderjyllands Alle, 9900 Frederikshavn


Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 24 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning.
Beretningen vedlagt.

3. Forelæggelse af det af bestyrelsen underskrevne og af revisionen reviderede årsregnskab.
Lars gennemgik årsregnskabet.
Det viste sig, at vi havde et underskud på 20,56 kr.
Men vi har stadigvæk en formue på i alt 12.964,09 kr.

4. Følgende bestyrelsesmedlemmer er i år på valg:
Formand: Jørgen Steenfeldt ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt:  Carsten Sund Jensen, Sønderjyllands Alle 44.
Sekretær: Niels Ove Winther. Genvalgt.     
                         
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant:   Ejvind Andersen. Ønskede ikke genvalg.
Nyvalgt suppleant: Jørgen Steenfeldt.

6. Valg af revisor og suppleant.
Revisor:  Knud Andersen. Genvalgt.
Revisor suppleant: Bodil Nielsen. Genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent.
Da vi stadigvæk har en positiv formue, fortsætter vi uden kontingent indbetaling.

8. Indkomne forslag.
Forslag 1:
Der er indkommet et forslag om ændring af metoden til indkaldelse til generalforsamlingen.
I stedet for at aflevere indkaldelsen på papir i grundejernes postkasser, er der forslag om, at udfærdige en online/elektronisk indkaldelse via internettet.
Det indebærer, at vi skal have ændret vores vedtægter, samt at vi evt. skal have fat i alle grundejernes e-mail adresser.

Forslag 2:
Hvordan informerer vi de beboere der ikke er digitale, hvis forslag 1 bliver vedtaget. Resultatet kan være, at beboerne melder til bestyrelsen, at de fortsat ønsker en papirudgave.

9. Eventuelt.
Carsten og Lars er i gang med at undersøge, om vores grundejerforening har mulighed for at få en billigere internet- og bredbåndsforbindelse.
Der kommer et udspil senere.

Bodil Nielsen fortalte at Randi Ringtved Istedvej 37, har haft kontakt til borgmesteren den 30. januar vedr. trafikken på Toftegårdsvej.
Følgende besked er modtaget fra borgmesteren:
Der er derfor blevet lavet en trafikmåling i begyndelsen af februar.
Man kan nu sammenligne data fra tidligere målinger.

                                  Marts 2014            Maj 2021          Februar 2023

Antal biler i døgnet          4242                     3930                     4222   

Gennemsnitshastighed      49                         47                         46
km/t.

Gennemsnitshastighed      58                         54                         53
For 85% af bilerne

Toftegårdsvej er en trafikvej i by, så der vil være gennemkørende trafik, hvilket er den funktion Toftegårdsvej er tiltænkt. Desuden ligger Toftegårdsvej i et erhvervsområde, hvilket også skaber meget trafiktung trafik.

Som det ses af ovenstående er det gennemsnitlige antal biler, som kører på vejen faldet lidt siden 2014, men steget lidt siden corona-året 2021. Ikke desto mindre så er hastigheden alt i alt faldet, hvilket er positivt.

Umiddelbart ser det ikke ud til, at åbningen af Løvbjerg har bidraget til mere trafik på vejen og ud fra den sidste trafiktælling, kan jeg desværre ikke love dig , at der vil ske ændringer på forholdene på Toftegårdsvej.

Med venlig hilsen
Birgit S. Hansen
Borgmester

Der var klager over gade belysningen. Om natten er hver anden gadelampe slukket.
Det bevirker at krydset Sankelmarksvej / Sønderjyllands Alle er mørkelagt.

For at få den tunge trafik væk fra det beboede område på Toftegårdsvej, var det måske en ide at forbyde kørsel med lastbiler.

Efter at Falck-stationen er flyttet op på H.C. Ørsteds vej, er Toftegårdsvej ikke en udrykningsvej. Derfor er der måske mulighed for at få lavet chikaner på vejen.
Det ville måske være en ide i krydset Sankelmarksvej / Toftegårdsvej.
De ville kunne beskytte skolebørnene, der skal over vejen på vej til og fra skole.

Det var måske en ide at få foretaget en støjmåling.

Herefter var der ikke forslag.
Formanden takkede dirigenten, og foreningen var vært ved kaffe, te og hjemmebagt kage.

Herefter gik snakken livligt mellem i fremmødte beboere.

Senere konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand:  Erik Olsson
Næstformand: Carsten Sund Jensen
Kasserer:  Lars Høgsted
Sekretær:  Niels Ove Winther
Bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen
   

Husk at besøge vores hjemmeside på: www.soenderjyllandskvart
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formandens beretning:

Generalforsamlingen 7.marts 2023
Beretning.
Velkommen til jer alle, håber vi får en hyggelig aften med snak på tværs af bordene, da vi ikke i år har en gæsteoptræder,
Tak til dig Karen Brogaard for at stå til rådig og låne os kirkens lokaler.
Det er generalforsamling nr. 49 så et forslag i dag kunne være at nedsætte et festudvalg, til 50 års jubilæum til næste år.
Søen og området er en tilbagevendende sag, hvor vi jævnligt har kontakt til kommunen, da sivene vokser helt vildt. En total oprensning som for 8 år siden er der ikke afsat midler til, søen blev oprenset med kommunens egne maskiner, som ikke kunne nå de siv midt i søen. Kommunen nævnte ved besigtigelse sidste sommer, at de vil rydde op i bækken der løber ned til søen, øst for Sankelmarksvej, b.la fjerne nogle af træerne for at vandgennemstrømmen ikke skal bremses, det blev dog ikke udført sidste år, årsagen må vi gætte os til.
Det er en fornøjelse at se så mange brugere af området, også skoleklasser.
Sønderjyllands Alle. Som før nævnt og flere gange påtalt, så trænger vejen til ny belægning, det ser dog ikke ud til, at der er afsat midler til det indtil videre. Trafikken på Toftegårdsvej.
Politiet har været forbi med deres fartmåler, både på Sønderjyllands Alle og Toftegårdsvejen, da der ofte bliver kørt for stærkt, vi er dog ikke bekendt med resultatet.
Frederikshavn Kommune arbejder i øjeblikket med en ny trafiksikkerhedsplan og har valgt, at inddrage borgerne. Derfor har kommunen haft et stykke i Nordjyske Stiftstidende, hvor de anbefaler borgerne at være med i en borgerundersøgelse, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside fra 13. september til 30. oktober.
Det er kun enkeltpersoner, der kan deltage, altså kunne grundejerforeningen ikke kommentere, men er bekendt med at der er nogle der har meldt ind.
Problemet er trafikken på Toftegårdsvej, især når skolebørn skal køre på Skolestien tværs over Toftegårdsvej og videre ad Sankelmarksvej.
Det er måske en ide at lave chikaner midt i krydset Toftegårdsvej / Sankelmarksvej, som kunne beskytte skolebørnene. Der er for nyligt opsat skilte, der viser, at der færdes skolebørn. Men man kan være bange for, at de let kan overses.
Det vil også være en god ide at lave en cykelstribe på hver side af Toftegårdsvej, da
mange er nervøse for trafikken og i stedet benytter fortovet til at cykle på.
Niels Ove er indblandet i sagen og kan orientere under evt.

Træer og fortove
Der blev ved besigtigelsen med kommunen sidste år aftalt, at kommunen skal gennemgå fortovene, da der en del fliser der ligger skævt, en del af årsagen er rødderne fra de store træer, her er planen at save rødderne over og lægge fliserne korrekt efterfølgende, der er ingen planer om at styne eller studse i træerne i øjeblikket, kommunen syntes, at en styning er en meget grov beskæring af de fine træer.
Vi/bestyrelse opfordrer Jer til at melde ind ang. fliserne, som I ser er der jo ikke sket noget siden vores møde med kommunen.
Stierne. Vi har igennem året klaget over, at stængerne/bøjlerne ud af kvarteret er for tætte, det er umuligt at passere stængerne med en trehjulet børnecykel ”Christiania cykel” kommunen har endnu engang set på sagen, og resultatet blev, at de ikke foretager sig yderlig indtil videre.
Rågerne. Der er fortsat god kontakt til myndighederne, samt jægerne i forbindelse med regulering af bestanden, sidste år forsvandt de før sommeren, det nød vi, årsagen kan skyldes, ud over de flittige jægere også de små egern som huserer i området, da de spiser æggene, rågerne er desværre ved at se på ny lokation ved den gamle minkfarm syd øst for søen/stien, de kommer om morgenen og aftenen, Bestyrelsen holder dem under observation og går i aktion hvis de bosætter sig.
Måger. Der en del måger i området, mange er kede af det griseri de laver, ikke mindst på tagene, der er nævnt, at nogle lægger brød eller foder ud til b.la måger, bestyrelsen er blevet forespurgt vi kunne påtale det, men det er ikke forbudt samtidigt med, at bestyrelsen ikke kan eller vil påtale det, men nævne det her på generalforsamlingen, at man skal overveje om det er en god ide, hvis man som nabo er træt af det, vil jeg opfordre at man tager en god snak hen over hækken.
Hækkene. Kommunen var igen sidste år på rundtur i kvarteret og indskærpede, at nogle af hækkene var for brede i forhold til fortovene, de vil gerne om den enkelte husejer vil vurdere om deres hæk skal beskæres, der er flere der har henvendt sig til bestyrelse angående samme, bestyrelsen vil dog ikke påtale det, kun nævne det her i beretningen.
Græsrabatterne må benyttes til parkering, når der kommer en skrivelse fra kommunen her til sommer, de vil dog intet foretage sig, hvis vi parkerer der på nuværende tidspunkt, siger de,
uden at love noget, endnu engang husk at tage hensyn eller aftale med naboen, hvis man bruger deres rabat.
Bestyrelsen har før nævnt, at man kan indberette fejl eller andre uhensigtsmæssigheder til kommunen via en App. Vi har dog stadig oplevet den sidste tid, at der ikke bliver svaret eller reageret ved en indberetning, derfor anbefaler vi at der ringes ind.
Ny fabrik ved Toftegaards vej, Bestyrelsen blev jo kontaktet af en beboer fra Otto Sverdrupsvej, som meddelte at Trigons bygning er ved at blive ombygget til en produktionsvirksomhed, endvidere har kommunen givet tilladelse til yderlige en bygning. Ang. denne sag vil jeg henvise til vedlagte skrivelser, da sagen ikke kører mere og bestyrelsen ikke har hørt noget negativt den sidste årstid bliver punktet fjernet.
Toftegårdskvarteret
Der har bestyrelsen været en del inde over i opstartsfasen, det lykkedes jo at få byggehøjden ned i acceptabel højde og som det ses gik det stærkt med byggeriet.
Denne sag er også afsluttet.

Hjemmesiden Husk vores hjemmeside ”Sønderjyllandskvarterets grundejerforening” her findes der mange informationer om vores område. Siden bliver løbende opdateret når der sker noget. Vi har også fornøjelse af reklamer/annoncører fra håndværkere og ejendomshandlere, som derved bidrager økonomisk til foreningen, så vi indtil videre slipper for kontingent. Her vil jeg nævne en ny annoncør malermester Josephine Qvist, som giver gode tilbud og kendt for godt arbejde, desuden er der Nybolig og EDC og Home, hvis I påtænker hushandel. Skal der bygges om, repareres evt. bygges nyt hus, så er der Mads som er indehaver af M&J byg.
Jeg vil også her takke dig Niels Ove for vedligeholdelse af hjemmesiden.
Facebook Vil også nævne vores Facebook side ”Sønderjyllandskvarteret” hvor der bliver skrevet om stort og småt, samt advaret hvis der foregår noget mystisk i området. Tak til Carsten Sund for sammen med Lars at administrere denne.

Vil endnu engang nævne.
Hundelorte, vi er blevet gjort opmærksom på, at ikke alle hundelufter rydder op efter sig, vi er bekendt med problemet, men kan desværre ikke gøre noget, kun opfordre ejerne til at samle op efter sig.
Antenne aftale
Lars og Carsten Sund Jensen, er ved at undersøge, om der kan
fås foreningsrabat på YouSee og Stofa. Ca 30 kr. Det vil de orientere under eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen via de sociale medier hjemmesiden og Facebook
Der er i aften 2 indkomne forslag, et med digital indkaldelsen, da det er dyrt og ikke særlig miljømæssigt korrekt at printe indkaldelsen ud, men til gengæld sundt for de 2 ombærer/uddelere tak til Jer Lars og Olsson.
Forslaget er indkaldelse via Facebook og hjemmesiden.
Det næste forslag hænger sammen med det første, hvordan informere vi de beboere der ikke er digital.
Resultat kan være at beboerne melder til bestyrelsen at de fortsat ønsker en papirudgave.
Vi tager det op under punktet indkomne forslag, desuden vil bestyrelsen arbejde på det efterfølgende, da vedtægterne skal ændres.
Til sidst.
Det var lidt fra foreningen, er der ønske om yderlige oplysninger/informationer er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, som jeg samtidigt vil takke for et godt hyggeligt og sommetider et konstruktivt samarbejde.

Indkomne forslag.
Forslag 1.
Der er indkommet et forslag om ændring af metoden til indkaldelse til generalforsamlingen.
I stedet for at aflevere indkaldelsen på papir i grundejernes postkasser, er der forslag, om at udfærdige en online/elektronisk indkaldelse via internettet.
Det indebærer, at vi skal have ændret vores vedtægter, samt at vi evt. skal have fat i alle grundejernes e-mailadresser.

Forslag 2
hvordan informerer vi de beboere der ikke er digital, hvis forslag 1 bliver vedtaget. Resultat kan være at beboerne melder til bestyrelsen at de fortsat ønsker en papirudgave.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


=============================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 31 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2021:
Formanden aflagde årsberetningen:

Hjertelig velkommen til jer alle, så kan vi heldigvis mødes igen, til et par hyggelige timer som vi plejer, så det skal vi ikke lave om på i aften, der skal jo være plads til en debat i god ro og orden.
Også velkommen til de nye naboer i kvarteret, der har jo været nogle hushandler i de sidste 2 år, det er jo glædeligt, at vi kan få husene solgt, og der er tilflyttere, gerne med børn.

Jeg vil starte med en tak for, at vi endnu engang kan låne disse fine lokaler her ved Metodistkirken. Her vil jeg også gerne sige velkommen til kirkens nye præst Karen Ærenlund Brogaard og tak for, at du vil være behjælpelig her i aften, hvis du vil, er du velkommen til senere, at fortælle lidt om dig selv og kirkens virke.

Under kaffen vil Carsten Kassow fra Nybolig komme og fortælle lidt om hushandler.l
Nybolig er så venlig at sponsorere på vores hjemmeside. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, jeg forestiller mig noget om det tekniske ved en hushandel, hvordan kan vi forberede os før man kontakter Nybolig, hvad kræves der af certifikater, varmerapporter el.syn med mere, og hvordan gør man et godt indtryk på evt. køber, til jer der har set beliggenhed beliggenhed kunne det også være sjovt at høre lidt om det med at forhandle.
Hvad med de nye online sælgere, som vi hørte om i Løvens hule.

Som nævnt har vi i bestyrelsen set frem til endnu en hyggelig generalforsamling med forhåbentlig efterfølgende snak hen over bordene, vi sidder stadig de 5 gamle nisser, som vi snart har gjort i nogle år 3 mand er dog på valg, og I skal ikke være blege for at byde ind, hvis I har lyst til at deltage i bestyrelsen, det skader jo ikke med nyt blod.

Bestyrelsen har arbejdet på flere fronter i de 2 forgangne år, hvor noget er opfølgning på igangværende sager og enkelte nye.

Kan dog nævne, at vi har afholdt møder med Kommunen inkl. besigtigelse af området angående nedennævnte.

Søen og området er en tilbagevendende sag, hvor vi jævnligt har kontakt til kommunen, da sivene vokser helt vildt. En total oprensning som for 7 år siden er der ikke afsat midler til, søen bliver nu oprenset med kommunens egne maskiner, som ikke kan nå de siv midt i søen. Jeg roste dem for det arbejde de udførte, kommunen nævnte dog, at det ikke var for vores skyld, det er for at lave en start og landingsbane til ænderne og andre fugle, så vi er altså blevet nabo til en sø lufthavn, selvfølgelig også for at sikre vandgennemløb.
Det er en fornøjelse, at der er mange brugere af området, også skoleklasser.
Kommunen lovede at rydde noget mere i år på brinken op mod Sankelmarksvej langs den lille bæk hvor vandet løber til søen.
Ang. oprydning, så er det forfærdeligt som der smides alt muligt i søen og området, måske vi skal lave en oprydningsdag.

De hurtigt voksende træer ved den gamle minkfarm, der ryddede Kommunen de store træer for et par år siden, de var ved at kunne nå husene hvis de væltede vestover. Kommunen har lovet at klippe de nye små træer.

Stierne. Vi har flere gange klaget over, at stængerne/bøjlerne ud af kvarteret er for tætte, det er umuligt at passere stængerne med en trehjulet børnecykel ”Christiania cykel” kommunen har endnu engang lovet at se på sagen.
Lars har talt med kommunen op til flere gange, de har set det ved besigtigelsen, de nævnte, at hvis der bliver større afstand, så suser knallerterne bare igennem, det der undrer os er, at ved Mysundevej står de åben i vinterhalvåret, ved Sankelmarksvej er der den ønskede afstand, øst om søen er der ingen bom, alle de steder kører knallerterne og cyklerne udenom, da det er muligt, men begge ender ved Dybbølvej og Istedvej i er det ikke muligt at køre udenom p.ga hække, det er der bommene er for smalle.

Jeg vil lige tilføje, at det er lovligt at køre med "Lille knallert" på stien. En "Lille knallert" er en "Knallert 30". En "Knallert 30" skal være forsynet med gul nummerplade. Er knallerten fra før 1. juli 2006 er der dog ikke krav om nummerplade.

Rågerne. Der er fortsat god kontakt til myndighederne, samt jægerne i forbindelse med regulering af bestanden, sidste år forsvandt de før sommeren, det nød vi, håber også det sker i år, indtil nu har vi kun set enkelte strejfere.
Lars er klar med det store skyts, hvis de dukker op.

Træerne på nordsiden af Sankelmarksvej.

Træerne er blevet så store, at hvis de vælter sydover vil de kunne ramme husene.            
I forbindelse med kommunes besigtigelse nævnte de, at da det er en privat skov er det en sag mellem ejeren af skoven og beboerne, her vil jeg lige nævne, at hvis træet vælter og beskadiger et hus, er det husejerens forsikring, der skal dække, men hvis træet er råddent er det ejere af træet, der skal dække skaden, da det så hedder misligholdelse af træet.
Man skal også være opmærksom på i ens police, at hvis et træ vælter og beskadiger et ikke sokkelfast hus eller bygning så kan man risikere at forsikringen ikke dækker.  

Hækkene. Kommunen var sidste år på rundtur i kvarteret og indskærpede, at nogle af hækkene var for brede i forhold til fortovene, de vil gerne om den enkelte husejer vil vurdere om deres hæk skal beskæres, der er flere der har henvendt sig til bestyrelsen angående samme, bestyrelsen vil dog ikke påtale det, kun nævne det her i beretningen.


Sønderjyllands Alle. Som før nævnt og flere gange påtalt, så trænger vejen til ny belægning, det ser dog ikke ud til, at der er afsat midler til det indtil videre.
Politiet har været forbi med deres fartmåler, både på Sønderjyllands Alle og Toftegårdsvejen, da der ofte bliver kørt for stærkt, vi er dog ikke bekendt med resultatet.
Kloak/regnvands afløb.
Kommunen har renoveret en del afløb langs Sønderjyllands Alle, men der er flere langs stikvejene der er sunket, som ikke er lavet, her skal/kan vi ringe til Carsten Højmark i Park og Vej.

Træerne er blevet store i nord enden af Sønderjyllands Alle.

Kommunen vil beskære nogle af træerne, af flere årsager, nogle skygger for beboerne, andre for gadelamperne, de vil også skære de rødder væk der løfter fliserne og selvfølgelig rette fliserne op.
De vil beskære træerne ikke styne dem, de syntes at en styning er for hård en beskæring.
Som også før nævnt, hvis jer der bor ved træerne vil have dem fjernet, skal alle være enige om det, der vil ikke blive plantet nye træer af flere årsager, som Kommunen er bekendt med efter bitter erfaring, nye træer skal jævnligt vandes igennem 4 år, derudover ved de også af erfaring, at der vil blive øvet hærværk på nye træer.

Græsrabatterne må benyttes til parkering, husk at tage hensyn eller aftale med naboen, hvis man bruger deres rabat.

Bestyrelsen har før nævnt, at man kan indberette fejl eller andre uhensigtsmæssigheder til kommunen via en app, vi har dog oplevet den sidste tid, at der ikke bliver svaret eller reageret ved en indberetning, derfor anbefaler vi, at der ringes ind til kommunen.  
Ang. skæve fliser, så er det jo levn fra dengang vi fik fibernet, de var ikke gode til fliselægning, selv efter flere klager lykkedes det ikke at få rettet alle fejl, men husk hvis der er mere end 3 cm forskel på 2 fliser kan kommunen få et erstatningsansvar, hvis der er en person der kommer til skade ved evt. fald.
Til nye beboer, alle vejene er stadig kommunens, så de skal vedligeholde vejene og fortovene, græsrabatterne holder de øje med, det hedder sig, at der hvor der er træer skal beboerne slå græsset, hvor der ikke er træer vil de komme 2 gange om året og slå græsset, hvis ikke beboerne gør det.
Kommunen har forsøgt at lave alle stikvejene om til fælles privat veje, men de havde ikke råd til at sætte dem i den stand, som der kræves ved en overlevering.
Snerydning på fortovene er vores problem, hvorimod kommunen tager sig af vejene, vi er dog i sidste prioritet, det kan i se på vores hjemmeside.

Ny fabrik ved Toftegårdsvej. Bestyrelsen blev kontaktet af en beboer fra Otto Sverdrupsvej, som meddelte, at Trigons bygning er ved at blive ombygget til en produktionsvirksomhed, endvidere har kommunen givet tilladelse til yderligere en bygning.
Ang. denne sag vil jeg henvise til vedlagte skrivelser på vores hjemmeside.
Efterfølgende har vi i bestyrelsen ikke hørt meget til sagen, heller ikke, om der er et støjproblem, jeg ved, at der har været god kontakt til genboerne, enkelte har fået støjværn til deres plankeværk, det kan være vi høre merer om det her i aften.

En helle på Toftegårdsvejen hvor Sankelmarksvejen munder ud.
Da der er kommet flere bløde trafikanter, som skal krydse Toftegårdsvejen, ikke mindst efter at det nye Toftegårdskvarter er blevet færdig, har Niels Ove udfærdiget et fint lille projekt med tegninger og forslag til, hvordan tilkørselsforholdene kan blive meget bedre, han har været ude med målebåndet for at se, om det er realistisk og det er det.


Niels Ove har forelagt kommunen det, han har det med i aften og kan fortælle mere om det herefter.
Ang. Toftegårdsvejen har vi før forsøgt at få etableret vejbump eller anden forhindring for at sænke farten, men det er blevet afvist, bl.a. af den grund, at det er en udrykningsvej.
Nu er der dog forlydender om at Falck flytter op til brandstationen, så kan det jo være, vejen bliver nedgraderet til alm. vej, man kan jo håbe.

Hjemmeside
Husk vores hjemmeside ”Sønderjyllandskvarterets grundejerforening”, her findes der mange informationer om vores område.
Siden bliver løbende opdateret når der sker noget, bl.a. i øjeblikket med status på den nye fabrik ved Toftegaards vejen.
Vi har også fornøjelse af reklamer fra håndværkere og ejendomshandlere, som derved bidrager økonomisk til foreningen, så indtil videre slipper vi for kontingent.

Facebook
Vil også nævne vores Facebook side ”Sønderjyllandskvarteret”
hvor der bliver skrevet om stort og småt, samt advaret hvis der foregår noget mystisk i området, husk at alle indlæg skal være i god tone og ingen person angreb.
Tak til Carsten Sund og Lars Høgsted for jeres arbejde med denne.

Den gamle legeplads eller sportsplads.

Der er spurgt ind til den gamle legeplads på det store areal øst for stien ned mod kolonihaverne.
Området er Kommunens, og de vedligeholder pladsen, det er korrekt at vi/grundejerne passede det gamle lejetårn med mere før i tiden, men til sidst var alle redskaberne i dårlig forfatning, og med de regler der er i dag med sådant noget udstyr, vil det være en meget bekostelig affære, så vi opgav og det gamle tårn med mere blev fjernet for at undgå person skader.  

Til sidst vil jeg nævne,
Hundelorte, vi er blevet gjort opmærksom på, at ikke alle hundeluftere rydder op efter sig, vi er bekendt med problemet, men kan desværre ikke gøre noget, kun opfordre ejerne til at samle op efter sig, vi er også bekendt med, at mange af hundelufterne ikke er fra vores område.

Det var lidt fra foreningen, er der ønske om yderlige oplysninger/informationer er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det samme gælder regnskabet, som ikke kan ses på hjemmesiden, men rekvireres ved henvendelse til Erik Olsson eller undertegnede.

Jørgen fortalte, at præsten under eventuelt, vil fortælle om hende selv og sit arbejde.

Spørgmål:
Der blev spurgt til træerne på Sønderjyllands Alle.
Nogle var træt af at gå og vade i agern på fortovet om efteråret
Jørgen forklarede at alle beboerne på vejen skal være enige om at fælde træerne.
Hvis man ser på Sønderjyllands Alle nord for Sankelmarksvej, skal hele vejen være enige om at fælle træerne.
Det er 50 år siden at træerne blev plantet.

Der er en mulighed for at få træerne udskiftet, hvis fjernvarme rørene skal fornyes, da disse befinder sig under træerne.
De nye ejere skal være opmærksomme på områdets servitutter. Der skal f. eks. være levende hegn i skel.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsregnskab:
Kasserer Erik Olsson gennemgik regnskabet, der var omdelt.
Erik fortalte at han i år har 10 års jubilæum som kasserer.
Han nævnte, at den gang var dette års portoudgifter på 450.-kr.og årets rente indtægt på 31,47.-kr.
I dag er udgiften i form af gebyr 1.601 kr. pr. år.
Det skyldes, at det er en foreningskonto.
Erik har henvendt sig til andre pengeinstitutter, uden held, de har samme regler.
Erik og Lars har derfor fundet en anden løsning. Et andet pengeinstitut har hjulpet til med at løse problemet.
Annonceindtægter fra hjemmesiden beløber sig til 3x500 kr. = 1500 kr.
Til hvert møde betales 150 kr.
Revisor Knud Andersen har revideret og godkendt regnskabet.
Spørgsmål:
I hvilket pengeinstitut befinder pengene sig nu?
Der blev svaret i Jyske Bank

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lars Høgsted blev genvalgt
Erik Olsson blev genvalgt.
Michael Muff Jensen blev genvalgt
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Ejvind Andersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:

Knud Andersen blev genvalgt.
Bodil Nielsen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Eventuelt:
Kirkens fungerende præst Karen Ærenlund Brogaard bød os velkommen.
Hun ankom til sit nyt job i august 2020. Havde før arbejdet som socialrådgiver.
Hun er færdig med studiet til teolog næste sommer, og læser sammen med dem på universitetet, der senere bliver præst i folkekirken.
Menigheden har snart 150 års jubilæum.
Man er velkommen i kirken uden at være medlem.
Spørgsmål:
Hvor mange medlemmer er der i metodistkirken?
Der blev svaret, at der er ca. 60 – 70 voksne.  
De arbejder frivilligt og betaler udgifterne.

Jørgen sluttede mødet, og takkede for ro og orden.
Der var også en tak til dirigenten.


Herefter blev der serveret kaffe med hjemmebagte kager.
Carsten Kassow fra Nybolig var i mellemtiden ankommet, og rejste sig for at holde et meget fint foredrag om bl.a. køb og salg af boliger.
Senere blev der svaret på mange spørgsmål fra i fremmødte.
Efter foredraget overrakte Jørgen et par flasker vin til Carsten Kassow.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Formand:
Jørgen Steenfeldt

Næstformand:
Erik Olsson

Kasserer:
Lars Høgsted

Sekretær:
Niels Ove Winther

Bestyrelsesmedlem:
Michael Muff Jensen

=====================================================================


                              Sønderjyllandskvarteret                                              
                                     Beretning 2020

Hermed en lille skrivelse til erstatning for den beretning, som jeg/vi desværre ikke kan fremlægge til årets generalforsamling på grund af corona.
Vi/bestyrelsen havde set frem til endnu en hyggelig generalforsamling med megen snak hen over bordene.

Vi har udsat generalforsamlingen indtil videre foreløbigt til efteråret, hvis dette ikke lykkes, afholdes den i marts måned 2022.

Bestyrelsen har arbejdet på flere fronter i det forgangne år, nogle er opfølgning på igangværende sager og enkelte nye.

Søen og området er en tilbagevendende sag, hvor vi jævnligt har kontakt til kommunen, da sivene vokser helt vildt. En total oprensning som for 6 år siden er der ikke afsat midler til, søen blev oprenset med kommunens egne maskiner, som ikke kunne nå de siv midt i søen. Jeg roste dem for det arbejde de udførte, kommunen nævnte dog, at det ikke var for vores skyld, det er for at lave en start og landingsbane til ænderne og andre fugle, så vi er altså blevet nabo til en sø lufthavn.
Det er en fornøjelse at se så mange brugere af området, også skoleklasser.

Stierne. Vi har igennem året klaget over at stængerne/bøjlerne ud af kvarteret er for tætte, det er umuligt at passere stængerne med en trehjulet børnecykel ”Christiania cykel” kommunen har endnu engang lovet at se på sagen.
Jeg vil lige tilføje, at det er lovligt at køre med "Lille knallert" på stien. En "Lille knallert" er en "Knallert 30". En "Knallert 30" skal være forsynet med gul nummerplade. Er knallerten fra før 1. juli 2006 er der dog ikke krav om nummerplade.

Rågerne. Der er fortsat god kontakt til myndighederne, samt jægerne i forbindelse med regulering af bestanden, sidste år forsvandt de før sommeren det nød vi, håber også det sker i år, rågerne er allerede ved at renovere deres reder, de kommer om morgenen og aftenen, der er flere naboer der er i gang med grydelåg og andre larmende remedier for at forstyrre dem.

Hækkene. Kommunen var sidste år på rundtur i kvarteret og indskærpede, at nogle af hækkene var for brede i forhold til fortovene, de vil gerne om den enkelte husejer vil vurdere om deres hæk skal beskæres, der er flere der har henvendt sig til bestyrelse angående samme, bestyrelsen vil dog ikke påtale det, kun nævne det her i beretningen.

Sønderjyllands Alle. Som før nævnt og flere gange påtalt, så trænger vejen til ny belægning, det ser dog ikke ud til, at der er afsat midler til det indtil videre.
Træerne er ved at blive stynet.
Politiet har været forbi med deres fartmåler, både på Sønderjyllands Alle og Toftegårdsvejen, da der ofte bliver kørt for stærkt, vi er dog ikke bekendt med resultatet.

Græsrabatterne må benyttes til parkering, husk at tage hensyn eller aftale med naboen, hvis man bruger deres rabat.
Bestyrelsen har før nævnt, at man kan indberette fejl eller andre uhensigtsmæssigheder til kommunen via en App. vi har dog oplevet den sidste tid, at der ikke bliver svaret eller reageret ved en indberetning, derfor anbefaler vi at der ringes ind til kommunen.  

Ny fabrik ved Toftegårdsvej, Bestyrelsen blev kontaktet af en beboer fra Otto Sverdrupsvej, som meddelte at Trigons bygning er ved at blive ombygget til en produktionsvirksomhed, endvidere har kommunen givet tilladelse til yderlige en bygning.
Ang. denne sag vil jeg henvise til vedlagte skrivelser.

Hjemmeside
Husk vores hjemmeside ”Sønderjyllandskvarterets grundejerforening” her findes der mange informationer om vores område.
Siden bliver løbende opdateret når der sker noget, b.la i øjeblikket med status på den nye fabrik ved Toftegaards vejen.
Vi har også fornøjelse af reklamer fra håndværkere og ejendomshandlere, som derved bidrager økonomisk til foreningen, så indtil videre slipper vi for kontingent.

Facebook
Vil også nævne vores Facebook side ”Sønderjyllandskvarteret”
hvor der bliver skrevet om stort og småt, samt advaret hvis der foregår noget mystisk i området.  

Til sidst vil jeg nævne,
Hundelorte, vi er blevet gjort opmærksom på, at ikke alle hundeluftere rydder op efter sig, vi er bekendt med problemet, men kan desværre ikke gøre noget, kun opfordre ejerne til at samle op efter sig, vi er også bekendt med, at mange af hundelufterne ikke er fra vores område.

Det var lidt fra foreningen, er der ønske om yderlige oplysninger/informationer er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Det samme gælder regnskabet, som ikke kan ses på hjemmesiden, men rekvireres ved henvendelse til Erik Olsson eller undertegnede.

MVH.
Jørgen G. Steenfeldt

===========================================================================


GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 33 personer.
Fraværende bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2019:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:
Søen:
I år er søen igen blevet oprenset. Sivene er blevet fjernet så langt ud fra bredden, som gravemaskinens arm kunne nå. Der står stadig en del siv inde på midten, som man mener, at ænderne hygger sig i.
Selvsåede træer rundt søen må fældes.
Stien:
Kommunen er blevet gjort opmærksom på, at bøjlerne, der står og spærrer ved stierne, står for tæt. De, der kører på en cykel med en kasse foran til et par børn, kan ikke komme igennem spærringen. Politiet har kontrolleret.
Rågerne:
Lars Høgsted har kontakten til jægerne. Rågebestanden vil blive reguleret, som den er blevet i de andre år. Men mange af rågerne er væk midt på dagen. De er måske fløjet ud til Knivholt skoven.  
Rabatten:
Rabatterne langs vejene fungerer som parkeringsrabatter. Men vi skal tage hensyn til naboens rabat. Når det har regnet, kan der opstå dybe hjulspor i græsset.
Hvis en rabat bliver kørt op, kan man kontakte kommunen, og få dem til at udbedre skaderne. Hvis man selv vil gøre det, må man godt indhegne det nysåede område med en snor.
På mange af rabatterne er der plantet træer. Kommunen har indset, at det nok skulle have været langsomt voksende træer. Hvis man gerne vil have dem fældet, kan det godt lade sig gøre, men en hele vej skal være enige. Hvis der skal plantes nye træer, bliver det en langsomt voksende type.
I år er det meningen, at træerne skal stynes.
Nabohjælp:
I den seneste tid har der heldigvis ikke været noget indbrud. Hvis man vil holde sig orienteret, kan man hente App’en Nabohjælp.
Div.:
Hvis man ser en fortovsflise der er 3 cm højere end de andre, kan man kontakte kommunen med en App på nettet. Det samme gælder, hvis der er huller i fortovet eller vejen.
Flere grundejere er blevet kontaktet af kommunen, hvis deres hæk eller bevoksning går for langt ud over fortovet.
Når der kommer megen regn bliver risten ved bækken for enden af Sønderjyllands Alle tit stoppet. Derved løber vandet over fortovet og ud på vejen. Kommunen renser herefter risten, men det er meningen, at risten skal udskiftes.
Sønderjyllands Alle er meget ujævn og trænger til en ny asfaltbelægning. Der har været et spørgsmål, om kommunen bruger Roundup, men det benytter de ikke.
Hjemmesiden og Facebook opdateres efter behov. Der blev sendt en tak til revisoren.
Formanden sluttede med at sige: Vi har ingen myndighed, men kom med kommentarer.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt.

3. Regnskab:
Erik Olsson startede med at takke præsten for lån af kirkens lokaler.
Erik takkede også revisor Knud Andersen for den omhyggelige gennemgang af regnskabet
Det omdelte årsregnskab blev gennemgået
Der var 10,50 kr. i kontanter i kassen.
Overskuddet var på 47,91 kr.
Årsagen til overskuddet skyldes at Lars Hostrup, Home og Nybolig, hver har betalt 500 kr. for at reklamere på vores hjemmeside.
Med den formue vi har indtil nu, kan vi klare os uden indtægter de næste 13 år.
Hvis ikke der kommer større udgifter.
Spørgsmål til regnskabet: Der var ingen
Regnskabet blev godkendt

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Steenfeldt blev genvalgt
Niels Ove Winther blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Bodil Nielsen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Eventuelt:
Der var intet.

8. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

9. Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.
Arkivar Erik Christensen fra Bangsbo Museum holdt herefter et meget interessant foredrag om vores område og omegn, fra før det blev bebygget.

Til slut takkede Jørgen Steenfeldt, Erik Christensen for det flotte foredrag, og gav ham som tak en lille gave.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Tilmeldt i alt incl. bestyrelsen, 36 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2018:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:
Jørgen startede med at fortælle, at vi senere får besøg af Lars Hostrup, der vil fortælle om sikring af ens hus mod indbrud.
Vi har sammen med Tønderkvarteret været i dialog med kommunen vedrørende byggehøjden i det nye kvarter ved Toftegården. Herefter blev byggehøjden nedsat fra 8,5m til den ønskede højde på 5,5m.
Opsætningen af Nabohjælp skilte er afsluttet og hviler i sig selv.
Vi er blevet kontaktet af Nabohjælp. De tilbød at komme til vores møde for at fortælle om Nabohjælp. Det var måske et forslag til et indlæg til næste generalforsamling.
Meld ind hvis der ses noget mistænkeligt.
Kommunen har oprettet en udvidet App, hvor det er muligt at indmelde vejproblemer m.m.
For enden af Sankelmarksvej er der blevet anbragt nogle flere store sten, der skal forhindre, at f. eks knallerter kører uden om chikanerne ved søen. Vi håber, at det hjælper med til med at gøre hastigheden lavere.
Der har været fartkontrol i kvarteret. Både på Sønderjyllands Alle og på hjørnet af Sankelmarksvej og Toftegårdsvej.
Skoven på hjørnet af Hørkærstien og Peter Willemoesvej er blevet udtyndet. Senere er det meste lavet til flis.
Mange kloakdæksler i vejen ligger for dybt, og skal hæves.
Prioriteringen af snerydningen i vores kvarter kan ses på hjemmesiden, hvor der er vist en adgang til kommunens snerydnings prioritering.
De store træer langs Sønderjyllands Alle kan blive stynet, men der er også mulighed for at få dem fjernet. Det er også muligt af få plantet nye træer, der ikke bliver så høje.
Hvis træerne fældes skal fliserne omlægges.
Men før det kan foretages, skal hele vejens beboere være enige.
Søen blev sidste år oprenset af en maskine, der kørte rundt og fjernede siv så langt dens arm kunne nå. Hvert 5. år er vi blevet lovet en stor oprensning, som indebærer at sivene ude i midten af søen også fjernes. Så vi håber, at det vil ske i år.
En vigtig ting er, at der skal tages hensyn til de frøer, der yngler i søen.
Der har været spørgsmål om det var tilladt at parkere på områdets græsrabatter.
Ifølge Deklaration nr. 1, § 3, stk. er græsarealerne udlagt som parkeringsrabatter.
Kommunen har fortalt, at de hver anden måned kører rundt og gennemser rabatterne.
Hvis man har problemer med rabatterne, kan man måske med fordel benytte kommunens nye App. Nogle har selv renoveret deres rabatter, og har efter græssåning indhegnet arealet midlertidigt. Ifølge kommunen er det ikke tilladt, men de håndhæver det ikke.
Det henstilles til grundejerne, at de fjerner bevoksningen fra de træer og buske der vokser ud over fortovet.
Der blev spurgt, om nogle af de tilstedeværende havde noget imod, at der blev taget nogle billeder, som evt. kunne benyttes til visning på hjemmesiden.
Der var ingen, der protesterede.  

Spørgsmål:
Hvad med træerne langs med hele Hørkærstiens østlige side? Træerne er ved at være store, og der trænges til en oprydning.
Der blev svaret, at det jo er uden for vores område, men vi vil nævne det over for kommunen.
Græskanterne langs Hørkærstien er flere steder gået ud. Der er måske benyttet Roundop.
Der blev svaret, at det stadigt var lovligt at benytte Roundup.
Der var også utilfredshed med ukrudt på fortovets sydside af Mysundevej ved kollegiet. Det samme var tilfældet med en grundejer på nordsiden af vejen.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Han fortalte bl.a. at renteindtægten i år var på 2,62 kr.
Ejendomsmæglerne Nybolig og Home havde hver indbetalt 500 kr.
I år vil Lars Hostrup også bidrage med 500 kr.
Udgifter: Bestyrelsesmøder m.m.
Gebyrer for Mastercard. Der betales gebyr, fordi det benyttes af en forening.
Gebyr når det benyttes til betaling.
Spørgsmål?
Ingen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   Næstformand: Lars Høgsted
   Kasserer:  Erik Olsson
   Bestyrelsesmedlem: Michael Muff Jensen
Alle blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen
Blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen.
Bodil Nielsen.
Begge blev genvalgt

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen, sti, rabatter, træer og trafik:
En del af det ovenstående blev omtalt under årsberetningen.
Vi håber, at søen får den store oprensning i år, så sivene i midten af søen fjernes, og samtidig får fjernet det affald, der er kastet i vandet.
Der blev kraftigt udmeldt, at hundeejerne skal fjerne hundenes efterladenskaber, da området bliver meget benyttet.
Da beboerne på Sønderjyllands Alle alle skal være enige om at få træerne fjernet, er det måske en ide at få oprettet en gruppe, der kan indsamle underskrifter.

Der var følgende spørgsmål:
Hvad gør man, når nogle vejarmaturer er gået ud.
Det var måske en ide at benytte sig af kommunens App, og på den måde gøre opmærksom på, at de ikke lyser.
Der blev spurgt, om det er muligt at få farten på Toftegårdsvej nedsat. Måske ved hjælp af chikaner. Årsagen til den store trafik skyldes måske at den planlagte omfartsvej fra Hjørringvej, gennem området mellem vores kvarter og Tønderkvarteret og videre sydpå er blevet skrinlagt. Trafikken bliver jo ikke mindre, efter at Toftegårdskvarteret er ved at blive bebygget. Chikaner vil nok ikke blive etableret, da Toftegårdsvej er en udrykningsvej for bl.a. ambulancer.
Vi vil undersøge, om det er muligt at få en fartdæmpning etableret.

9. Råger i området:
Lars fortalte, at vi nu også har fået tilladelse til at regulere de voksne råger. Tilladelsen løber til den 15. marts. Der er også givet tilladelse til at benytte jagtgevær, hvor det normalt kun foregår med salonriffel. Det skulle så være nemmere at få ram på dem.
Man kan også selv gøre noget aktivt ved at gå en tur i skoven, og skræmme dem ved at larme. F.eks. med hundepropper, grydelåg, Plastikposer m.m.
Vi søger selvfølgeligt også om tilladelse til at regulere ungerne i år, men der åbnes først for ansøgninger en måned før reguleringsperioden åbner.

10. Eventuelt.
Der var intet.

11. Indkomne forslag.
Der var ingen.

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

Herefter kom el-installatør Lars Hostrup, og holdt et fantastisk godt indlæg om sikring af ens hus mod tyveri både med og uden alarmer.

==========================================================================


 
 
 
 


GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 31 personer.

Formand Jørgen Steenfeldt bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2017:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende:

På sidste generalforsamling var der klager over Toftegårdsvejens dårlige stand.
Kort tid efter fik vejen en ny asfaltbelægning. Det skete dog inden, vi nåede at klage.

Efter at Toftegården er blevet solgt, er det planlagt, at jorden skal udstykkes, byggemodnes og derefter bebyggelse på de enkelte grunde. Der blev nævnt en max. højde på 8,5m.
Med denne højde vil det være muligt at se ned i de haver i vores kvarter, der vender mod udstykningen. Derfor var der et par personer, der ville føle sig generet, der indkaldte til et møde i Metodistkirken. Tønderkvarteret havde samme problem og var derfor også inviteret. Der var enighed om at udfærdige en indsigelse til kommunen over byggehøjden.
Herefter valgte kommunen at nedsætte byggehøjden til den, der er gældende i begge boligområder.

Der var et ønske fra vores grundejere om at få opsat ”NABOHJÆLP” ved hver adgangsvej til vores kvarter. I alt 8 stk. skilte, der blev opsat af den nabohjælpgruppe, der var blevet oprettet. Prisen blev i alt på 2.928,00 kr.

Der har været kontakt til Hanne Lauritsen ved ”Center for park og vej”. Det vil blive nævnt under et senere punkt.

Der køres stadigvæk alt for stærkt på knallert ned ad Sankelmarksvej mod søen.
Der har været kontakt til kommunen, der vil opsætte en spærring på hver side af bommene.

Snerydningen i vores kvarter har samme prioritet som i de andre boligområder i byen.
Dog har stier højere prioritering.
På vores hjemmeside er der under punktet ”Området” indsat et kort, der viser alle vejenes snerydningsprioritering i kommunen.

Rågegruppen arbejder videre med rågeproblemet. En af de store forhindringer er, at det er en privat skov.

Hjemmesiden bliver opdateret efter behov.

Den interne Facebook gruppe ”Sønderjyllandskvarteret” bliver også flittigt benyttet af områdets beboere.

Mange af vores fortove og kloakdæksler ligger efterhånden både vind og skæv.
Hvis man opdager sådan noget, kan man kontakte kommunen og fortælle, hvor det er galt. I nogle tilfælde vil det måske være lettere at sende et billede af problemet. Der må ikke være en højdeforskel på mere end 3 cm.
Foruden fortov skal man også se efter sin hæk. Den må ikke vokse ud over fortovet.

Formanden takkede for fremmødet, og nævnte, at der var lagt reklamer fra en af vores reklame sponsorer Nybolig på bordene.

Der var følgende spørgsmål til årsberetningen:
a. Hvis en fejl på fortovet var meldt ind til kommunen, hvem hæfter, så hvis nogen falder?
Hvis man har en forsikring, er det vel den der er gældende.

b. Hvis man ikke selv får hækken klippet, hvad så?
Hvis man ikke selv kan klippe den, vil kommunen gøre det mod betaling.

3. Regnskab.
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Han fortalte bl. a. at renteindtægten i år var på 8,68 kr.
Udgifterne i 1996 var 2.946,00 kr. I år bliver det til 1.399,30 + skilte.
Annoncerne på hjemmesiden fra Home og Nybolig giver en indtægt på 1.000,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Spørgsmål til regnskabet:
Der blev spurgt, hvorfor der blev benyttet Master Card til betalingerne?
Erik vil undersøge, om det er en ide at skifte kort.
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Steenfeldt blev genvalgt
Niels Ove Winther blev genvalgt.
.
5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Ejvind Andersen blev genvalgt.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Bodil Nielsen blev nyvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen, sti og trafik:
Erik fortalte, at han flere gange har haft kontakt til Hanne Lauritsen fra ”Center for park og vej”. Det er Hanne, der tidligere har sørget for oprensningen af søen.
Løvfrøen, der holder til i søen, må ikke forstyrres alt for meget. Derfor blev der sidste år kun foretaget en skånsom oprensning, der blev foretaget med en gravko, der kørte rundt søen, og oprensede kun, så langt dens arm kunne nå. Samtidig blev hybenhækken langs søen fjernet. En grundig oprensning af søen må kun foretages hver 5. år, så vi forventer at det sker i år. Erik har dog ikke hørt nyt fra Hanne endnu.
Jørgen har haft besøg af en person fra kommunen. De har været rundt for at se på spærringerne ved cykelstien for enden af Sankelmarksvej. Vi forventer, at der vil blive foretaget en afspærring på hver side af bommene. Der er ikke længere lås på bommene, blev der fortalt.

Spørgsmål:
Da der er set flere børn, der har bevæget sig ud på den isbelagte sø, blev der spurgt om advarselsskilte ved søen.
Der blev svaret, at det tidligere var prøvet, men skiltene blev hurtigt stjålet.
Hvad med ansvar og erstatninger, hvis nogen faldt gennem isen?
Der blev svaret, at søen ligger uden for vores område, og vi derfor ingen ansvar har.
Hvor dyb er søen?
Der blev svaret, at der har været et dybt område i kanten af søen, men det er blevet fyldt op. Man har før set en nabo til søen gå rundt i vaders og fjerne siv.

9. Nabohjælp:
Lars fortalte om en App, som man f.eks. kan downloade til sin telefon. Hvis der sker mistænkelige ting indenfor et område, man selv har bestemt, vil man få besked med det samme. Det samme kan jo også oplyses på vores Facebook gruppe ”Sønderjyllandskvarteret”, men med App’en får man besked med det samme.

10. Rågegruppen:
I øjeblikket larmer rågerne gevaldigt. Man har forsøgt at få kontakt til Fru Vester, der er ejer af skoven. Man vil nu forsøge at komme i kontakt med hendes søn. Vi kan jo ikke foretage noget inde i skoven uden tilladelse. Flere har dog bevæget sig ind i skoven for at stresse fuglene. Det kan gøres med en laserstråle, der blænder dem eller larme med et eller andet. Herefter ser man at fuglene letter, og flyver rundt i en stor flok som ”sortsol”.
Nogle er også bange for, at rågerne vil slå sig ned i træerne ved Toftegårdsvej.
Der var forslag om at skrive en massiv klage fra de omliggende områder til kommunen.
I øjeblikket er rågerne i gang med at bygge reder.

11. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

12. Eventuelt:
Der blev spurgt om det var lovligt at erstatte et levende hegn med et plankeværk, f.eks. i baghaven.
Der blev svaret, at der i vores område skal være levende hegn på alle sider af grunden.
Hvis der er problemer kan man evt. kontakte hegnssynet.
På vores hjemmeside ”soenderjyllandskvarteret.dk” kan man under ”Vedtægter” og Deklaration nr. 1, § 2, punkt 6, læse deklarationen.
Der var spørgsmål om hjertestarter i området.
Vi har førhen undersøgt muligheden for anbringelse af en hjertestarter ved Metodistkirke.
Etableringen af starteren kostede dengang 18.000,00 kr.
Nu findes en del startere i området, og hjemmeplejen kører også hver rundt med en.

Erik havde inden starten af mødet omdelt en seddel, hvorpå der var et spørgsmål om foreningens renteintægter. Den der kom nærmest det rigtige tal, havde vundet en kasse chokolade.
Vinderen blev Bente Ankerstjerne  

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 39 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2017:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Nabo hjælp
På grund af det store antal af indbrud i vores område, havde Peter Tanbæk Nielsen indkaldt til møde på Privatskolen. Hans ide var at opsætte skilte ved hver vej ind i kvarteret. Hvis der skal være et ”NABOHJÆLP” skilt ved hver indgang, både for gående og kørende, bliver det til ialt 12 stk.
Bestyrelsen blev enige om at afsætte 5000,00 kr. til indkøb af skilte.
Peter står for indkøb og opsætning.

Søen
Vi har kontaktet kommunen for at få søen oprenset, den er snart ved at gro til af siv. Bevoksningen omkring skal også holdes nede.
Da der nu er opsat en lille bro med bord og bænke, hvor man kan nyde udsigten over søen og fuglene, er det kedeligt at se, alt det affald der ligger og flyder.

Hjemmesiden er også aktiv, og bliver opdateret efter behov.

Martin stopper i bestyrelsen, derfor var der en tak til Martin for hans bestyrelsesarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet var blevet omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 17,54 kr.
I år 2001 var renten på 1.160,00 kr.
Annoncerne på hjemmesiden fra Home og Nybolig giver en indtægt på 1.000,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Beløbene er blevet brugt til: Naboskilte, møder, generalforsamling og hjemmeside.
 
Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Michael Muff Jensen blev genvalgt
Erik Olsson blev genvalgt.
Lars Høgsted blev valgt i stedet for Martin Andersen.
.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Peter Tanbæk Nielsen blev valgt i stedet for, Christian Muff Jensen.

6. Valg af revisor og suppleant:
Knud Andersen blev genvalgt.
Tine Jensen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

8. Søen:
Erik fortalte om sin forbindelse til Hanne Lauritsen fra Park og Vej.
Hanne er blevet spurgt, om det er muligt at få søen oprenset. Det er 4 år siden at den sidst blev oprenset med gravemaskiner. Efter at have undersøgt sagen, har hun svaret, at en fjernelse af sivene i år nok kun bliver foretaget ved at klippe eller skære sivene med håndkraft.  
Der blev spurgt, om vi selv må trække i vaders og klippe sivene ned.
Erik forklarede, at der lever en fredet frø i søen, som vi også skal tage hensyn til.
Erik mente, at vi i første omgang skulle lade Park og Vej finde en løsning. Hvis det ikke er muligt, må vi se, om vi selv kan få løst problemet.

9. Nabohjælp:
Peter fortalte, at der hos Tryg fonden var ansøgt om at få del i den portion af skilte, der var til gratis uddeling. Uheldigvis var der ingen gratis skilte til os, så der er blevet købt 10 stk.
Skiltene er ankommet, og der er givet tilladelse til at opsætte dem på lygtepælene.
Der må dog ikke bores huller i masterne, så der skal laves et beslag til fastgørelsen.
De bliver måske opsat i Påsken.
Der var spørgsmål til placeringen, andre steder er de anbragt anderledes,
Peter svarede, at vores skilte bliver anbragt som kommunen forlanger. Hvis de ikke bliver opsat lovligt, og nogen kommer til skade, kan vi komme til at betale erstatning til vedkommende.

10. Indkomne forslag:
Følgende forslag var indkommet:

Peter Tanbæk Nielsen ønskede en legeplads i området. Han mente, at den kunne tiltrække børnefamilier.
Den skulle oprettes, hvor kommunen før havde etableret den store legeplads med mange legeredskaber. Samtidig skulle der oprettes et hundeluftningsområde for enden af boldbanen, så legepladsen kunne bliver fri for hundeaffald.
Peter mente, at der var mange fonde, hvor man kunne søge om hjælp til indkøb af div. godkendte legeredskaber. Der skulle også fremskaffes penge til vedligeholdelse og      
godkendelse af legepladsen. Der var jo den mulighed, at grundejerforeningen kunne indkræve kontingent igen.
Der vil blive oprettet et legepladsudvalg.

Jette Lyng Giversen, der bor på Sankelmarksvej 1, er meget generet af knallertkørslen på det nye stisystem ved Hørkærmosen. Knallerterne kører uden om cikanerne.  
Bestyrelsen vil kontakte kommunen.

11. Eventuelt:
Der blev klaget over fortovsfliserne i området. Der er mange, der er knækket og ligger skævt. Det skyldes måske, at de er blevet nedlagt igen efter nedgravningen af lyslederkablerne.
Det blev nævnt, at billederne over området på hjemmesiden er alt for gamle.
Der blev svaret, at det første viser området, som det ser ud i dag. Det andet billede viser placeringen af området i forhold til resten af byen. Det tredje billede er en del af et kort fra 1966, der viser, hvordan det så ud, inden området bebygget.
Der blev klaget over belægningen på Toftegårdsvej. Husene ryster, når store biler kommer kørende.

Dirigenten takkede for mødet og bestyrelsen for dens arbejde.

Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 32 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2014:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen.
Bevoksningen i søen skal holdes nede.
Stien ved den lille bro er blevet hævet og der er anlagt ny stensætning
Asfalteret og oplyste stiforbindelser til Nordstjerneskolen.
Der flyder for meget affald rundt. Man skal rydde op efter sig. Også efter en hund.
.
Hjemmeside.
Vores hjemmeside bliver benyttet af både grundejere, ejendomsmæglere og huskøbere.
Servitutter og deklarationer der gælder for området, kan findes under punktet ”Vedtægter”.

Ubudne gæster.  
Kim fra Tryg vil senere fortælle om nabohjælp

Skiltning på sideveje.
Der mangler nu kun et vejskilt med husnumre på Mysundevej, der skal ændres tilbage til den blå farve.

Trafik og støj.
Der bliver af og til foretaget fartkontrol på Koktvedvej. Vi håber, at det har en præventiv effekt på Toftegårdsvej. Der er stadig planer om et helleanlæg fra stien til Padborgkvarteret. Stien bliver benyttet af skolebørn. Toftegårdsvej blevet benyttet af ca. 3500 biler i døgnet.

Råger.
Sidste år blev der oprettet et Rågeudvalg. Der vil senere blive fortalt om udvalgets arbejde i årets løb.  

Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde, og takkede samtidig for lån af kirkens lokaler.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 24,57 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Formand, Michael Muff Jensen, var ikke på valg i år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Sekretær, Niels Ove Winther blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Ejvind Andersen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen, blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen, blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Naboovervågning:
Kim Hougaard fra Tryg Forsikring fortalte om nabohjælp. Kim havde medbragt en brochure der forklarede om nabohjælp. Den blev omdelt sammen med en blanket, som man kan benytte ved en tilmelding til nabohjælp.
Nabohjælp består af et netværk af de nærmeste naboer. Hvis man ikke er hjemme, kan man give sit netværk besked om tidspunktet, hvor huset står tomt.
Det er gratis at være med, og ved en tilmelding bliver der tilsendt klistermærker, der kan anbringes på postkassen, hoveddør og terrassedør. Man kan også få leveret skilte om nabohjælp til anbringelse ved tilkørselsvejene til kvarteret. Placeringen af disse skilte skal godkendes af kommunen.
Kim blev takket for sin indsats.

10. Nyt fra Rågegruppen:
Erik Sørensen fra Rågebekæmpelsesudvalget fortalte om deres kamp mod rågerne.
Udvalget havde haft kontakt til kommunen og HedeDanmark, for at få hjælp til en plan til bekæmpelse af rågerne. Udvalget kontaktede herefter skovejeren for at aftale et møde, hvor de kunne fremlægge deres plan. Desværre var skovejeren ikke interesseret i at møde udvalget, så den vej kom de ikke længere.   
Det var også prøvet at skræmme rågerne væk med laserlys, men denne metode virkede heller ikke.
En af grundejerforeningens tidligere jæger fortalte, at han havde forsøgt at bekæmpe rågerne ved nedskydning. Men da det kun er ungerne man må skyde, mente han, at problemet ikke kan skydes væk.
Vi vil forsøge at kontakte kommunen og jagtforeningerne om en løsning af problemet.  

11. Facebookgruppe.
Martin Andersen forklarede om gruppen. Det er Carsten S. Jensen der har startet gruppen. I øjeblikket består gruppen af 93 medlemmer. For at blive medlem af gruppen skal man ind på ”Sønderjyllandskvarteret” og kontakte Carsten der på Facebook. Det er en lukket gruppe, hvilket betyder, at det kun er beboere i vores kvarter, der kan blive medlem.
Medlemmerne i gruppen har haft følgende indlæg:
Har observeret mystiske personer.
Har haft indbrud eller forsøg derpå.
Spørger om hjælp til at finde en dagplejer.
Hastigheden på Sønderjyllands Alle.
Hunde eller kattes affald på fortove og indkørsler.
En telefonliste over en del af medlemmerne.
Grundejerforeningen har gjort medlemmerne opmærksom på, at afholdes generalforsamling.

12. Eventuelt.
Der var en bemærkning om knallertkørsel på Hørkærstien. For høj hastighed og støj.
Der, hvor stien munder ud i Mysundevej, står et skilt, som viser, at stien er en cykel og gangsti. Der står ikke, at knallertkørsel er forbudt. Det står der derimod, hvor stien fortsætter igennem bebyggelsen mod syd. Heraf kan fortolkes at knallertkørsel er tilladt, dog kan hastigheden og støjen være for stor. I de fleste tilfælde er det sikkert personer, der kommer kørende fra andre områder. Måske personer der skal til og fra skole.  
Men det henstilles hermed, at personer fra vores kvarter kører stille og roligt ad Hørkærstien.

Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.


============================================================================

Formandens beretning, Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret                   8/3 2015Go aften og velkommen til Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarterets årlige Generalforsamling.
Jeg er sikker på, at vi får en god aften.

Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling.


Endnu et år er gået i Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret.
Bestyrelsen har afholdt to bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling som blev afholdt 18. marts 2015.
Fremmødet i 2015 var på 19 grundejere, inklusiv bestyrelsen. Jeg tror vi er lidt flere i år.

Det første jeg tænker på, når jeg kigger tilbage på det forgangne år, er området omkring Hærkjærsøen. Selve søen blev jo oprenset i 2013, og resultatet blev rigtigt godt.

Efterfølgende er søen dog desværre ved at lukke til igen. Vi skal ikke forvente at kommunen stiller op med udgravningsmaskiner igen. Vi har derfor en plan om selv at gå i krig med bevoksningen i søen. Enten iklædt waders eller evt. fra en lille jolle. Her er man naturligvis meget velkomme til at hjælpe og give en hånd.
Uanset hvilken metode, er jeg ikke i tvivl om at det bliver meget underholdende. Nok mest for dem der kigger på.

Men yderligere så er der jo også anlagt oplyste asfalt stier omkring søen. Stierne anvendes bl.a. som skolevej til og fra byens nye ”Nordstjerne skolen”.
Kan også se, at asfaltstierne bliver brugt til at køre på skateboard og rulleskøjter på. Og slæde når der er sne.

Flot kombineret skolevej og legesti. Det må absolut være et plus for vores område.

Vi har fået kommunen til at hæve niveauet af stabilgrus udfor den lille bro. Så stien er nu god bred. Yderligere er der anlagt en stensætning langs søen.

Dog skæmmes området stadig af affald. Lige fra plastic poser til gamle cykler og andet.
For mit eget vedkommende kan jeg fortælle, at jeg benytter enhver lejlighed til at belære børn og voksne i området om at rydde op efter sig. Og i øvrigt også efter sin hund, hvis man er i besiddelse af sådan en.

Vores hjemmeside ”soenderjyllandskvarteret.dk” bliver stadig brugt af både grundejere, ejendomsmæglere, potentieller huskøbere osv. NOW er stadig webmaster (som det vist hedder) og sørger løbende for at holde hjemmesiden opdateret. Senest med billeder og små forklaringer til den nævnte skolevej.
Der er også lagt et billede op af området fra 1966.

Er man i tvivl omkring hvilke servitutter og bestemmelser der gælder for området, kan man finde de gældende deklarationer under punktet ”Vedtægter”. Her kan man bl.a. læse om begrænsninger i forbindelse med opsætning af skilte, krav om levende hegn, opsætning af udvendige antenner m.m.

Fra tid til anden oplever vi i området at få ubudne gæster.

I bestyrelsen har vi talt meget om problematikken, og hvilke tiltag der evt. kan iværksættes for at minimere risikoen for indbrud.
Et af forslagene kommer vi tilbage til under punkt 9, hvor Kim fra Tryg vil fortælle lidt om de muligheder som Tryg tilbyder.

Ydermere skal vi under punkt 11 høre lidt om de muligheder Facebook kan åbne for øget opmærksomhed og nabohjælp i forbindelse med indbrud. Også her får vi en kort forklaring fra Facebook administratoren.

Men udover skiltning og systemer, så mener jeg også at vi alle har et fælles ansvar for at være opmærksomme på en evt. mistænkelig adfærd. Selvfølgelig skal vi ikke agere politi, men at notere en mistænkelig ukendt bil og nummerplade ned kan jo være en stor hjælp efterfølgende.

Og apropos skiltning, så har der været lidt skilteforvirring på områdets stikveje.

Tilsyneladende er blå skilte blevet byttet ud med grønne. Dette betyder kort fortalt, at vejen derefter opfattes som privat vej. En ulempe ved dette er bl.a. at snerydning ikke længere foretages.
Kommunen er blevet gjort opmærksom på dette, og har efterfølgende skiftet skiltene tilbage til den korrekte blå farve. Ja, så gik der tid med det..

Dog mangler et skilt ved stikvejen på mysundevej. Dette bliver udskiftet i nær fremtid.

Angående støj og trafik i området, så er det mit indtryk at politiet fra tid til anden måler hastighed og udskriver bøder bl.a. på koktvedvej. Både i østlig og vestlig retning. Det må have en præventiv effekt på hastigheden på bl.a. Toftegårdsvej.

Mig bekendt er det stadig planen at lave et helle anlæg ved stien fra Padborg kvarteret. Denne rute bliver nemlig brugt af skole børn. Dette helle anlæg kommer formegentlig også til at nedsætte hastigheden på Toftegårdsvej. Der er tale om cirka 3500 biler i døgnet.

Sidste år blev det vedtaget at nedsætte et Råge udvalg. Jeg er blevet lovet at en repræsentant fra udvalget vil give et status på situationen. Mere om dette under punkt 10.

Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Tak for indsatsen, og også tak for jeres tålmodighed selv når der har været rod i formandens kalender.

Også tak til Keld for venligt udlån af lokalerne her. Tak Keld.


Michael Muff Jensen


============================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 19 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2015:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen:
Broen ved søen er blevet fornyet. Tømreren, der har fornyet broen, har sponseret et bord med bænke. Som betaling har han fået en reklame på vores hjemmeside.  
Afløbsrøret, der kan justere vandstanden i søen, er blevet solidt fastgjort.
Kommunen har lavet brede stier fra enden af Sankelmarksvej over til Jørgen Brønlunds vej. Stierne forbinder vores område med Nordstjerneskolen.

Legepladsen:
Legepladsen er blevet fjernet, da den ikke overholder den gældende lovgivning.

Hjemmesiden:
Den er løbende blevet opdateret. B. la. Med billeder fra området.

Trafik på Toftegårdsvej:
Hastigheden er blevet undersøgt og målt til et gennemsnit på 58 km/t. Kommunen er opmærksom på problemet.
Trafikken er blevet målt fra 3500 til 4200 biler i døgnet.
Der bliver ikke lavet vejbump, men på Toftegårdsvej, for enden af Sankelmarksvej, bliver der anbragt en helle. Den vil gøre det mere sikkert at gå over Toftegårdsvej.

Skilte:
Vej- og nummerskiltene er blevet udskiftet. Vi mangler dog svar på, om alle skiltene er blevet anbragt, og hvorfor dem på sidevejene er blevet grønne. Grøn betyder normalt ”privat fællesvej”.
Der blev også nævnt, at der endnu ikke var opsat skilte ved gangstierne, der fører ud til Toftegårdsvej

Rådyr:
En grundejer er ked af at have besøg af rådyr, de spiser knopperne på træerne. Andre er glade for at se dem ude i haven.
Det eneste der kan gøres for at holde dem væk, er ved hjælp af et hegn.
Der var et spørgsmål om hvor stort et område, der hører under vores forening.
Der blev svaret, at området kunne ses på hjemmesiden, hvor det er indhegnet med en rød streg.


Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde, og takkede for lån af kirkens lokaler.

Beretningen blev godkendt.

Dirigenten kom med supplerende bemærkninger vedr. skiltningen.
Han havde kontaktet Morten Mendrup ved kommunen vedr. de grønne vejnumre på de blinde veje. Der kunne ikke gives et svar, men han ville undersøge sagen. Måske har det med snerydning at gøre.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 26 kr.
Samlede års udgifter: 821 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Beløbet er benyttet til: Møder, generalforsamling og hjemmeside.
Hvis beløbet ikke ændre sig, kan der gå ca. 20 år, inden der skal opkræves kontingent.  

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Formand, Michael Muff Jensen blev genvalgt

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Kasserer Erik Olsson blev genvalgt.
Næstformand, Martin Andersen blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Christian Muff Jensen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Indkomne forslag:
Dirigenten læste det indkomne og omdelte forslag op.

Erik gennemgik i hovedtræk Miljøstyrelsens bekendtgørelse om råger og rågekolonier i byer (bekendtgørelsen kan fås ved at skrive til olsson1775@gmail.com)
En jurist er forinden blevet kontaktet for at sikre, at bekendtgørelsen er forstået korrekt.
I følge bekendtgørelsen kan der gives tilladelse til at bekæmpe rågerne, hvis de udgør en sundheds- eller smitterisiko, og hvis der er mindre end 200 meter over til nærmeste naboer.
Men kun familien Vester kan søge om denne tilladelse, ikke andre, f. eks. grundejerforeningen eller de støjplagede naboer.
Miljøstyrelsen kan heller ikke selv gå ind og forlange, at i vores tilfælde familien Vester skal gøre noget ved problemet.
For at opnå tilladelse til at bekæmpe rågerne skal en lang række krav opfyldes, og selv i tilfælde af "grønt lys" gives der kun tilladelse til at skyde et begrænset antal råger.
Det korte af det lange er, at råge-problemet ikke kan løses med et snuptag her og nu.
Og - at bekendtgørelsen tager mere hensyn til rågernes end naboernes trivsel.

Michael Muff fortalte, at vi sidste år havde haft den jæger på besøg, der nedskyder rågeungerne. Han fortalte b. la. at rågen er en meget snu fugl. De kendte ham efterhånden. De fløj så snart de så ham.

Michael oplæste et forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen nedsætter et udvalg bestående af 3-4 personer, af de grundejere der føler sig generet af rågerne.
Udvalget kan nedsættes med mandat til på vegne af grundejerforeningen at søge støjgenerne løst ved at gå i dialog med grundejeren og de relevante myndigheder.
Rågebekæmpelsen forudsættes gennemført uden udgifter for grundejerne.

Herefter blev der nedsat et udvalg bestående af følgende:

Erik Sørensen  Sønderjyllands Alle 41
Bent Madsen Sønderjyllands Alle 38
Lars Høgsted Sankelmarksvej 7

10. Evt.
Ingen bemærkninger.

Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

________________________________________________________________

Formandens beretning:
Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret    18/3 2015

Go aften og velkommen til Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarterets årlige Generalforsamling.
Jeg håber at vi får en god aften.
Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.
Gennemgang af opfølgning på igangværende sager, nye tiltag og afsluttede sager:

Søen
Som bekendt blev søen udgravet og oprenset i 2013.
Siden sidste generalforsamling er der blevet opsat en ny bro med tilhørende bænkesæt. Arbejdet foregik 29. Marts 2014. Flere grundejere var nede og bidrage, med alt fra fysisk deltagelse til gode råd. Nogle sågar med sandwich og hjemmebag. Det var en god dag.
Jeg syntes selv at det er kommet til at se rigtigt godt ud. Og broen bliver benyttet meget. Det lader ikke til at hverken broen eller bænken er blevet udsat for hærværk. Lad os håbe at det forbliver sådan.
Der ligger i øvrigt et par billeder fra ”arbejdsdagen” på vores hjemmeside.
Der har været lidt udfordringer med at fastholde vandstanden i søen, da nogle gentagne gange fjernede vandstandsrøret. Dette problem er nu løst med nogle store fastgørelsesskruer.
For ganske nyligt har kommunen været i gang med stierne omkring søen. Stien som går fra enden af Sankelmarksvej er blevet lavet bred og jævn. Det samme er stien som går forbi broen. De to stier mødes, og fortsætter mod tennisbanerne og Jørgen Brønlundsvej.
I øvrigt er der anlagt en stensætning ved siden af broen, og der er blevet tyndet lidt ud i bevoksningen ved siden af stierne.
Stierne kommer til at fungere rigtigt godt som skolevej til og fra Nordstjerneskolen.
Absolut et plus for vores område, og for børnefamilier.

Legepladsen
Legepladsen hører som bekendt ikke til vores område, men jeg vil alligevel nævne, at siden sidste generalforsamling er legepladsen blevet nedtaget.
Som nogle måske husker, så levede legepladsen ikke op til gældende regler.

Hjemmeside
Vores hjemmeside er stadig i luften. Der bliver lagt info på siden når der sker nye ting i området. Jeg tror faktisk allerede der ligger billeder fra førnævnte arbejde med stisystemerne.
Man er naturligvis velkommen til at komme med forslag til indhold på vores hjemmeside.

Henvendelser til bestyrelsen i det forgangne år
Støj / trafik på Toftegårdsvejen:
Bestyrelsen er i kontakt med teknisk forvaltning omkring dette punkt. Toftegårdsvej er en gennemgangsvej til både forretninger og industri.
Der er gennemført hastighedsmålinger i Marts 2014, og resultaterne fortæller bl.a. at 85% fraktilen ligger på 58 km/t. Dvs. at 85% af trafikken  kører 58 km/t eller derunder. Gennemsnittet ligger på 50 km/t.
Kommunen er opmærksom på dette, og vi har bl.a. opfordret teknisk forvaltning til at anmode politiet om øget fartkontrol på Toftegårdsvej.
I øvrigt er der planer om at lave et helle anlæg ved stien fra Padborg kvarteret. Denne rute bliver nemlig brugt af skole børn. Dette helle anlæg kommer formegentlig også til at nedsætte hastigheden på Toftegårdsvej.
Mht. vejbump, så er det ikke en løsning. Man har bl.a erfaret, at nærliggende huse revner.
Som bonus info kan jeg informere om, at lige udfor Silvan passerer 4.200 køretøjer i døgnet.
Lige nord for stien mod Padborg kvarteret ligger antallet på 3.500 køretøjer i døgnet.

Nye Vejskilte:
Teknisk forvaltning vil meget gerne vide om der er specifikke skilte som mangler eller er blevet placeret forkert.

Rådyr i haven:
Personlig har jeg ikke haft fornøjelsen af at få besøg af rådyr i min have.
Umiddelbart kunne man evt. sætte hønsetråd op omkring de træer, som dyrene er ude efter.
Jeg vil ikke mene, at man kan begynde at nedskyde rådyrene inde midt i byen?

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Super indsats!

Også tak til Keld for venligt udlån af lokalerne her. Tak Keld.

Michael Muff Jensen


==========================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen,
Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00
i Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 25 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.
Christian forklarede at der var en tilføjelse til dagsorden.
Der var tilføjet et punkt 8a: Indkomne forslag.
Fremover skal punktet ”indkomne forslag” være med.

2. Aflæggelse af årsberetning 2014:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.

Søen.
Bevoksningen i søen holdes nede. Græsset omkring søen
slåes to gange årligt
Broen ved søen fornyes.
Afløbsrør sikres.

Legepladsen.
Den overholder ikke gældende lovgivning. Vi bidrager ikke
til renovering.

Hjertestarter.
Vi har fået afslag på ansøgningen om en hjertestarter.
Der ansøges ikke igen.

Hjemmeside.
Vi forsøger at finde firmaer, der vil annoncere på hjemmesiden.  

Formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 28,34 kr.
Returpant fra generalforsamlingen var væsentlig større, 80,00 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:

Formand, Michael Muff Jensen, var ikke på valg i år.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Sekretær, Niels Ove Winther blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem, Jørgen Stenfeldt blev genvalgt.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg: Suppleant, Ejvind Andersen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg: Revisor, Knud Andersen, blev genvalgt.
Revisorsuppleant, Tine Jensen, blev genvalgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år vedtaget. (Ingen kontingent).

8a. Indkomne forslag.
Der var kommet tre forslag, der alle blev læst op. De vedrørte følgende:

Rågerne.
Vi havde inviteret jægeren, der har fået tilladelsen til at regulere
bestanden af rågerne. Han fortalte bl.a., at det kun var ungerne,
der måtte nedskydes, og først når de befandt sig en meter fra reden.
Der må kun benyttes en riffel som våben, og kun i perioden fra 1. maj
til 15. juni. Ungerne udklækkes først i maj måned, med ca. 5 stk. i hver
rede. Jægeren kommer i skoven en gang om dagen, men fuglene
flyver, så snart de ser ham. Derfor kan det være lidt besværligt at få
ram på dem. De nedskudte fugle tog jægeren sig af, og fortalte at,
de smagte fortræffeligt. Jægeren besvarede de mange spørgsmål,
som de fremmødte kom med. Jægeren mente ikke, at der kunne
gøres mere ved problemet, end der blev gjort.

Trafikken på Toftegårdsvej.
En grundejer, der har bolig op mod Toftegårdsvej, følte sig meget
generet at den voksende trafik. Om sommeren når de opholdt sig
på deres terrasse var problemet størst.
Grundejeren mente, at Toftegårdsvej fra begyndelsen var udlagt
som villavej, og mener derfor, at der er mulighed for at gøre noget
ved problemet. Man kunne jo starte med at få foretaget en støjmåling.
Så vidt det vides, må støjen ikke overskride 65 db. Foreningen vil
henvende sig til kommunen vedr. problemet.

Rådyr.
En grundejer har problemer med rådyr i sin have. De spiser af
beplantningen i haven og er til stor gene. Problemet blev diskuteret
på mødet. Der var ikke andre, der havde problemer med dyrene.
Nogle syntes tværtimod, at det var hyggeligt at have dem gående.
Det blev foreslået, at den bedste løsning var at indhegne det område,
som dyrene raserede.

9. Eventuelle klager over fortovsfliser efter nedgravning af fibernet.
Formanden fortalte om problemet. Flere havde allerede klaget til
kommunen, men det syntes ikke at hjælpe. Derfor var en klage
gennem foreningen en anden mulighed. En af årsagerne kan skyldes,
at dem der har nedlagt fliserne, har benyttet et forkert underlag.
Derfor beder vi dem, der er utilfredse med deres fortovsfliser, om at
sende en klage til foreningen.

10. Eventuelt.
Ingen bemærkninger.


Formanden takkede for god ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.


Årsberetning Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret      
19/3 2014


Go aften og velkommen til Grundejerforeningens Generalforsamling.
Dejligt at så mange er mødt op – I år har vi en gæsteoptræden fra
en lokal jæger. Mere om dette senere.

Sædvanen tro skal jeg starte med at udbede mig forslag til valg af
en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.

I forhold til den omdelte indkaldelse, skal jeg anmode dirigenten
om at indføje et ekstra punkt, ”Indkomne forslag”. Punktet indgår
ikke i indkaldelsen, men i år er der faktisk indkommet ikke mindre
en to forslag. Jeg vil foreslå, at vi indføjer punktet inden ”Eventuelt”.

I det forgangne år har bestyrelsen arbejdet med opfølgning på
igangværende sager, såvel som nye tiltag.

Søen:
Søen er som bekendt blevet udgravet og oprenset. Og området
omkring søen er blevet udtyndet. Desværre er søen allerede ved
at lukke til igen. Kommunen har indvilget i at holde bevoksningen
omkring søen nede to gange årligt. Jørgen Steenfeldt har lovet at
søsætte en optimist jolle, og udtynde bevoksningen i selve søen.
Vandstanden i søen varierer meget, da justerings-røret gentagne
gange er blevet fjernet. Der er udtænkt en ny løsning til sikring af
røret. Denne løsning vil blive monteret inden udgangen af
måneden.

Broen:
Kommunen bevilgede penge til en ny bro, og materialerne er
indkøbt. Tømmermester J. Vejby har indvilget i at stå for
renoveringen af broen. ”Desværre” har det været en travl
sæson for tømmermesteren, og renoveringen er derfor blevet
udskudt et par gange. Der er lavet en aftale om, at renoveringen
kommer til at foregå 29 marts. I år.  

Legepladsen:
Legepladsen hører som bekendt ikke til vores område, og vi har
derfor på ingen måde hverken forpligtigelser eller ansvar i den
forbindelse. Bestyrelsen har meddelt kommunen, at vi ikke har
hverken økonomi eller ressourcer til at renovere legepladsen.
Udmeldingen fra kommunen er, at legepladsen vil blive nedtaget.

Hjertestarter

Bestyrelsen ansøgte for halvanden år siden TRYG fonden om en
hjertestarter til opsætning i området. Vi har fået afslag på
ansøgningen, begrundet med at der allerede findes et antal
hjertestartere i området. Man kan evt. hente en hjertestarter app,
og få et overblik over hvor hjertestarterne i området er opsat.
Herudover findes der hjertestartere i hjemmeplejens biler.
I tilfælde af behov for en hjertestarter har alarmcentralen
mulighed for at dirigere en af disse biler frem til ulykkestedet.
Vi har derfor besluttet ikke at ansøge om en hjertestarter igen.

Hjemmeside

Foreningens hjemmeside er stadig i luften.
Vi har arbejdet lidt med forskellige annoncører (bl.a.
ejendomsmæglere og håndværkere) med henblik på at lave en
lille indtægt i annoncepenge. Erik og Niels Ove Winther har
sågar været i intense forhandlinger med en lokal bank direktør.
Det er ikke tanken at vi skal opbygge en formue, men hvis vores
regnskab skal balancere i fremtiden også, ja så kan vi ikke nøjes
med at have udgifter. Erik Olsson vil komme ind på økonomien
under punkt 3.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for igen i år at have
bidraget til et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde. Det har
været en fornøjelse. Tak for det.


Michael Muff Jensen


=================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET

Referat af generalforsamlingen
Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30
I Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 32 personer.

Formanden Michael Muff Jensen bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2011:
Formanden aflagde årsberetningen.
Beretningen omhandlede følgende punkter.
Søen, der er blevet oprenset
Broen ved søen, der skal fornyes.
Legepladsen, der ikke overholder gældende lovgivning
Hjertestarter. Der er søgt om en hjertestarter hos TRYG fonden.
Henvendelser/Klager. Der er blevet klaget over et højt køretøj, der er placeret langs hæk i skel.
Fibernet/Bredbånd Nord. Vi har indgået en ”Individuel Foreningsaftale” for at få en bedre pris for en oprettelse af hhv. tv, internet og telefoni.
Hjemmeside. Siden blev senere præsenteret.

Spørgsmål til beretningen:
Der var en del spørgsmål til aftalen med Bredbånd Nord.
Om løbetid for aftale.
Tilkøb af kanaler.
Kontakt til YouSee om foreningsaftale
Placering af evt. hjertestarter.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Regnskabet blev omdelt.
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Det årlige renteafkast er på 29,92 kr.
Udgiftsposterne blev gennemgået.
Hvis vi stadig skal være kontingentfri, har vi ikke penge til at investere i en hjertestarter.

Regnskabet blev godkendt.

4. Valg af formand:
Michael Muff Jensen blev genvalgt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Flemming W. Christensen, modtog ikke genvalg
I stedet blev Martin Andersen, Sankelmarksvej 25 valgt
Erik Olsson blev genvalgt

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er:
Christian M. Jensen. Modtog genvalg
Som ny suppleant blev Ejvind Andersen Dybbølvej 13 valgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg er:
Revisor:   Knud Andersen, modtog genvalg.
Revisorsuppleant:  Tine Jensen, modtog genvalg

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Der var flere forslag om opkrævning af kontingent.
Herved kunne vi evt. få penge til en hjertestarter eller containere til haveaffald.
Vi håber, at nogle firmaer vil reklamere på vores hjemmeside. Herved kunne hjemmesiden holdes kostfri.
Efter en del diskussion blev samme kontingent som sidste år vedtaget.
(Ingen kontingent).

9. Evt.:
Rågeplagen er et tilbagevendende problem. Også i år er der gener fra de støjende råger. Det er kun tilladt at nedskyde ungerne, og der skal tilladelse til at nedskyde fuglene i skoven ved Hørkærmose, da det er privat ejet. Bestyrelsen vil igen i år kontakte Bo Storm fra kommunen, for at få løst problemet.
Der blev spurgt om, hvilke deklarationer der er i vores område vedr. opsætning af solceller på taget. Der blev svaret at solcellerne skal være sorte, og må ikke kunne lave et genskin.
Paraboler på taget blev også diskuteret. Ifølge vores deklarationer må vi ikke have antenner på taget.
Det blev foreslået, at man kunne benytte gift til udryddelse af gåsebiller. Der var modstand fra flere mod at benytte gift i haverne.
Det blev oplyst, at ”Nabohjælp” var en metode til at undgå indbrud i vores huse ved ferierejse. Nabohjælp kan tilmeldes på www.nabohjælp.dk  
En grundejer omdelte en folder, der fortalte om nabohjælp.
Der var forslag om et direkte link fra vores hjemmeside til de ejendomsmæglere, der var interesseret i at annoncere.
Et andet forslag var at reklamere for snerydningsfirmaer på hjemmesiden.


Formanden takkede for ro og orden.
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.Årsberetning 2013

Årsberetning Grundejerforeningen Sønderjyllandskvarteret                   12/3 2013

Jeg skal starte med at udbede mig forslag til valg af en dirigent til aftenens generalforsamling. Tak.

Det forgangne år har været hektisk, og der er sket mange gode tiltag. Året startede med bestyrelsesmøde hos NOW. På dette møde blev den nye bestyrelse konstitueret, og jeg blev valgt til formand. Jeg overtog formandsposten efter Britta, som desværre døde 15. maj 2012. Britta var bl.a. trådt ind i bestyrelsen for at prøve at få gjort noget ved Hørkærsøen, og for at få oprettet en hjemmeside til Grundejerforeningen.
Vi besluttede at sætte os nogle realistiske mål. Nogle af målene er blevet gennemført, nogle af målene arbejdes der stadig på. Jeg vil prøve at gennemgå hvilke punkter vi har arbejdet med i det forgangne år:
Søen

Som nogle måske har bemærket, er der sket et par ting nede omkring søen. Den er blevet udgravet, og træer og buske er blevet udtyndet.
Efter flere møder med naturvejleder Bo Storm blev planen for søen lagt. Der blev fundet penge på kommunens budget, og arbejdet kunne begynde. Man måtte dog vente til ”tudsefrednings sæsonen” var overstået (efter 1. oktober).
Herefter gik arbejdet i gang. Jeg tror på at det bliver super godt, når der kommer græs på m.m. til foråret.
Der ligger et par billeder fra arbejdet på vores hjemmeside. Hjemmesiden  kommer vi tilbage til om et øjeblik.

Broen

Der er mange brugere af den lille bro ved søen.
Kommunen har bevilget penge til en ny bro. Materialer er indkøbt, og bestyrelsen har lavet en aftale med tømmermester J. Vejby omkring opsætning af denne. Med bestyrelsens hjælp, naturligvis. Ønsker andre at deltage, er man selvfølgelig meget velkommen til det.

Legepladsen

Bestyrelsen fik i det forgangne år en henvendelse fra legepladsinspektøren, som gerne ville påpege, at legepladsen på mange områder ikke overholder gældende lovgivning. Legepladsen blev hovedinspiceret i 2011. Der er i øvrigt udarbejdet en rapport i den forbindelse. Jeg er i besiddelse af rapporten, hvis nogle ønsker at gennemlæse den.
Legepladsen hører ikke til vores område, og vi har derfor på ingen måde hverken forpligtigelser eller ansvar i den forbindelse. Jeg valgte dog alligevel at mødes med to repræsentanter fra kommunen på legepladsen, og vi gennemgik nogle af redskaberne. Bestyrelsens holdning er, at vi ikke har hverken økonomi eller ressourcer til at renovere legepladsen. Der er ikke sket yderligere i den sag.

Hjertestarter

Bestyrelsen har ansøgt TRYG fonden om en hjertestarter til opsætning i området. Vi skal påregne lang sagsbehandlingstid. Der er blevet talt om opsætning på kirkens tårn.
Jeg er blevet hvisket i øret, at kirken selv overvejer at investere i en hjertestarter. Således står dette punkt altså åbent.


Henvendelser / Klager

Bestyrelsen har modtaget 1 henvendelse fra en af grundejerne i det forgangne år.
Det drejede sig om et højt køretøj parkeret i skel. I den forbindelse, er det vigtigt for mig at understrege, at bestyrelsen ikke har intentioner om at agere hverken lokal politi eller på anden måde håndhæve gældende regler og love.
Hegnsspørgsmål mellem to ejendomme henhører under hegnsloven, og behandles af kommunalt udpegede hegnsyn.
Jeg kan kun opfordre til at man forsøger sig med fornuftig dialog nabo til nabo. Og eksempelvis holder øje med at sine træer ikke vokser alt for langt ind over naboens hæk.

Fibernet / Bredbånd Nord

Grundejerforeningen har indgået en såkaldt ”Individuel Foreningsaftale” med Bredbånd Nord. Aftalen betyder i korte træk at vi, som grundejerforening, kan opnå en bedre pris på hhv. TV, Internet og telefoni. Hvis nogen ønsker at gennemlæse kontrakten, er den naturligvis i bestyrelsen besiddelse.
Hvorvidt man ønsker at benytte sig af tilbuddet, er naturligvis 100% op til den enkelte grundejer. Jeg har hørt, at Bredbånd Nord har rundsendt materiale vedr. deres produkter og priser.

Hjemmeside

Der er gennem flere år blevet talt meget om en hjemmeside til grundejerforeningen. Og det er med stor begejstring, at jeg kan fortælle jer, at nu har vi fået den. Det er mit indtryk, at NOW og Erik har brugt meget tid på at opbygge siden. Der er blevet fintænkt. Og resultatet er blevet supergodt.
Navnet er blevet: ”www.soenderjyllandskvarteret.dk”
NOW og Erik vil gerne vise jer siden. Præsentationen af hjemmesiden tager vi efter den formelle del af generalforsamlingen.


Afslutningsvis vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. Super indsats!
Også tak til Flemming som ikke modtager genvalg i år. Tak for indsatsen Flemming!


Michael Muff
==========================================================================

GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN
SØNDERJYLLANDSKVARTERET


Referat af generalforsamlingen
Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30
I Metodistkirkens lokaler, Sønderjyllands Alle.

Fremmødte i alt incl. bestyrelsen, 18 personer.
Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Claus Ingvardsen og Flemming W. Christensen.

Formanden Britta Olsson bød velkommen.

1.  Valg af dirigent:
Christian Muff Jensen blev valgt til dirigent.
Han fandt generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

2. Aflæggelse af årsberetning 2011:
Formanden aflagde årsberetningen.
Britta startede med at mindes den afdøde formand Jens Michael Pedersen.  
Bestyrelsen har tænkt at oprette en hjemmeside, som bliver omtalt under punkt 4
Der har været kontakt til kommunen vedr. oprensning af søen for enden af Sankelmarksvej og oprydning i området. Bo Storm fra kommunen foreslår, at vi arbejder sammen om opgaven.
Spørgsmål:
Skal søen være et gadekær, andedam, friseret park eller en sø med fugleliv og siv?
Der blev svaret, at det skal være en sø med fugleliv, men sivene skal udtyndes, så søen ikke lukker helt til. Søen og området skal renses for affald.
Der var en positiv stemning for at arbejde sammen med kommunen om opgaven.
Der skulle evt. findes en dato, hvor man kunne mødes med en sæk og rydde op. Der var måske også en mulighed for, at nærliggende kvarterer ville hjælpe til, da de også benytter området.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab:
Kassereren Erik Olsson gennemgik årsregnskabet.
Regnskabet blev omdelt.
Det årlige renteafkast er på 31,47 kr.
Erik har spurgt til rentesatsen i pengeinstituttet, der siger, at vi må affinde os med den lave rente.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af forslag til grundejerforeningens fremtidige hjemmeside:
Bestyrelsen har undersøgt, hvad det vil koste at oprette en hjemmeside.
Erik omdelte prisforslag fra flere udbydere.

Hvad kan vi bruge en hjemmeside til:
Foreningens vedtægter
Referat af generalforsamlingen
Bestyrelsen med navn, adresse, tlf.nr, e-mail.
Oplysning om vores årlige kontingent.

Beskrivelse af området, evt. ved hjælp af fotos.
Hvilke sager bestyrelsen arbejder med.
Henvendelse til grundejere.
Evt. reklamer fra byens ejendomsmæglere.
De fremmødte var enige om, at det var en god ide med en hjemmeside.       
Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med sagen.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Claus Ingvardsen, modtog ikke genvalg
Niels Ove Winther, modtog genvalg.

6. Valg af suppleant til bestyrelsen:
På valg er: Michael M. Jensen.

Da Michael er suppleant til besyrelsen, blev det foreslået, at han indgik i bestyrelsen i stedet for Claus Ingvardsen.
Michael blev valgt til bestyrelsesmedlem.
Som ny suppleant blev Jørgen Steenfeldt valgt.

7. Valg af revisor og suppleant:
På valg er: Henriette Ingvardsen, modtog ikke genvalg
                 Knud Andersen, modtog genvalg.

Da Knud er suppleant som revisor, blev det foreslået, at han overtog Henriettes plads.
Knud blev valgt til ny revisor.
Som ny revisorsuppleant blev Tine Jensen valgt.

8. Fastsættelse af årligt kontingent:
Samme kontingent som sidste år blev vedtaget. (Ingen kontingent).

9. Evt.:
Rågeplagen er et tilbagevendende problem. Også i år er der gener fra de støjende råger. Det er kun tilladt at nedskyde ungerne, og der skal tilladelse til at nedskyde fuglene i skoven ved Hørkærmose, da det er privat ejet. Der kom flere forslag til at bekæmpe dem, bl.a. ved hjælp af skræmmelyde.
Bestyrelsen vil igen i år kontakte Bo Storm fra kommunen, for at få løst problemet.

En erstatning for TV-signalerne i vores fælles kabelnet blev også diskuteret. Var der en billigere løsning? Bredbånd Nord har vist interesse for vores område. Det skal være op til hver enkelt grundejer at vise interesse ved at kontakte Bredbånd Nord.   


10. Indkomne forslag.
Præsentation af en hjertestarter og brugen af denne. Vi kunne evt. samle interesserede grundejere til en præsentation af en hjertestarter. Den nærmeste starter findes i Hånbækcenteret. Hvis vi skal have en her i kvarteret, var der forslag om evt. at anbringe den ved Metodistkirken.
Der arbejdes videre med forslaget.   

Formanden takkede for ro og orden..
Herefter blev der budt på kage, kaffe og te.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu